"Документування у підприємницькій сфері"

Дане видання продовжує серію навчальних посібників з культури діловодства, кожен з яких є само-стійним. У посібнику в документознавчому контексті розкриваються питання. документаційного забезпечення функціонування підприємницьких структур. Наведені зразки оформлення документів щодо створення суб’єктів господарювання, документування договірних відносин, проведення обліково-фінансових та банківських операцій. Детально описані питання створення і порядок роботи з торговельною та зовнішньоторговельною документацією, призначення і види податкової документації, вимоги до створення окремих видів податкових документів. Для керівників та працівників підприємств і установ приватної та державної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто працює з документацією. Зібраний матеріал включає як безпосередньо оформлення документів, так і висвітлення діловодного технологічного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень


"Організація загального діловодства"

Дане видання відкриває серію навчальних посібників з культури діловодства, кожен з яких є самостійним. В даному посібнику комплексно висвітлено питання документаційного забезпечення управління з урахуванням нових тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат розвитку і самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об’єкта управління у вищому рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології. Зібраний матеріал включає як безпосередньо оформлення документів, так і висвітлення діловодного технологічного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена систематизації документації, особливостям документування. Зміст Передмова Модуль 1. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ. 1.1. Основи побудови діловодних процесів. 1.2. Форми організації роботи з документами. 1.3. Документ: основні поняття, властивості, класифікація. 1.4. Загальні вимоги до оформлення


"Загальне документознавство"

Документознавство як синергетична наукова й навчальна дисципліна з'явилась у нас на широкому багатоаспектному діалозі документознавчих дисциплін й ґрунтується на широкому розумінні феномену документа та документно-інформаційної діяльності. Сьогодні термін «документ» стає все більш популярним, хоча й містить значну кількість як визначень, так і підходів до його вивчення. Насправді це досить складне і багатоаспектне поняття, нерозривно пов'язане з поданням і використанням релевантної інформації як в часі, так і в просторі. Для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних закладів, наукових працівників і фахівців з гуманітарних спеціальностей. Матеріали подано відповідно до вимог кредитно-модульної системи. Зміст Вступ Модуль 1. Етапи розвитку та засади документознавства ЗМ 1. Основні етапи розвитку документознавства ЗМ 2. Сучасні погляди на структуру науки про документ ЗМ 3. Системи документування та їх еволюція ЗМ 4. Розвиток носіїв інформації


Форум Карта сайту Пошук по сайту