"Соціологія"

Палеха Ю. І., Герасимчук В. І. , Шиян О. М., Київ-2003, вид. "ЄУФІМБ"

У першiй частинi посiбника висвiтлено основнi питання соцiології, зокрема її специфiка, функції, методи i категорії, подано соцiологiчний аналiз суспiльства, взаємозв’язок суспiльства i особистостi, соцiальна стратифiкацiя i соцiальна мобiльнiсть, наводяться основнi поняття соцiології освiти, науки й культури.

Друга частина посiбника присвячена питанням економiчної теорії i практики з точки зору соцiології. Аналiзуються соцiологiя органiзацiї, соцiологiя працi, соцiологiя народонаселення тощо.

В окремi роздiли видiленi такі питания соцiології: управлiння, особливостi реалiзації влади в органiзації, типи соцiальних конфлiктiв i шляхи їх вирiшення. У роздiлi, присвяченому органiзацiйнiй культурi, узагальнено її методологiю і визначено засади сучасної культури органiзацii.

Для студентiв усiх спецiальностей та всiх, хто цiкавитъся законами «людських взаємостосункiв».

Зміст

"Соціологія"Вступне слово

ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ

Розділ 1. Соціологія як самостійна наука про суспільство

1.1. Специфіка соціологічної системи знання

1.2. Історичні етапи становлення соціологічної думки

1.3. Особливості сучасної зарубіжної соціології

1.4. Розвиток соціологічної думки в Україні

Терміни і поняття, запитання, література

Розділ 2. Функції, методи і категорії соціології

2.1. Функції соціології

2.2. Методи соціології

2.3. Категорії соціології

Терміни і поняття, запитання, література

Розділ 3. Соціологічний аналіз суспільства

3.1. Суспільство і соціальні структури

3.2. Суспільство як соціальна система

Терміни і поняття, запитання, література

Розділ 4. Суспільство і особистість

4.1. Особистість — соціальна істота

4.2. Суспільство і особистість

4.3. Соціальна діяльність і поведінка особистості

Терміни і поняття, запитання, література

Розділ 5. Соціальна структура суспільства і соціальна стратифікація

5.1. Соціальна структура суспільства

5.2. Соціальна стратифікація

5.3. Соціальна мобільність

Терміни і поняття, запитання, література

Розділ 6. Соціологія освіти, науки, культури

6.1. Соціологія освіти

6.2. Соціологія науки

6.3. Соціологія культури

Терміни і поняття, запитання, література

Розділ 7. Футурологія. її функції та мета

7.1. Становлення і розвиток футурології

7.2. Соціальні прогнози

7.3. Прогнозування міжнародної політики

Терміни і поняття, запитання, література

ЧАСТИНА 2. ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ

Розділ 1. Економічна соціологія як інтегральна наука

1.1. Історія становлення економічної соціології

1.2. Об'єкт, предмет та складові економічної соціології

1.3. Взаємовплив економіки і соціології

Терміни і поняття, запитання, література

Розділ 2. Соціологія організації

2.1. Методологічні аспекти і поняття «організація»

2.2. Суспільство і організація

2.3. Соціальні форми організації

2.4. Функції і розвиток організації

Терміни і поняття, запитання, література

Розділ 3. Мала група в організації

3.1. Зміст поняття «група». Особливості малих груп

3.2. Поведінка людей у групах

3.3. Членство у групах

Терміни і поняття, запитання, література

Розділ 4. Соціологія управління

4.1. Теорія управління як наука

4.2. Функції управління

4.3. Засади управління організацією

4.4. Поради молодим керівникам і не тільки

Терміни і поняття, запитання, література

Розділ 5. Особливості реалізації влади в організації

5.1. Теоретичний підхід до розуміння влади

5.2. Специфіка влади в організації

5.3. Межі влади в організації

Терміни і поняття, запитання, література

Розділ 6. Організаційна культура

6.1. Визначення поняття організаційної культури

6.2. Функції культури організації

6.3. Складові культури організації

6.4. Соціально-етичні аспекти культури організації

6.5. Засади сучасної організаційної культури

Терміни і поняття, запитання, література

Розділ 7. Конфлікти в організаціях і шляхи їх вирішення

7.1. Типи і динаміка соціальних конфліктів

7.2. Форми конфліктної боротьби

7.3. Розвиток конфлікту в організаціях

7.4. Особливості виробничих конфліктів

Терміни і поняття, запитання, література

Розділ 8. Соціологія праці

8.1. Основні терміни соціології праці

8.2. Соціологічне розуміння праці

8.3. Функції соціології праці

8.4. Мотиваційні аспекти праці

8.5. Концепція службової кар'єри людини в соціології праці

Терміни і поняття, запитання, література

Розділ 9. Соціологія народонаселення

9.1. Сутність соціології народонаселення

9.2. Управління соціально-демографічним розвитком

9.3. Основи демографічної політики

9.4. Соціологія репродуктивної поведінки

9.5. Соціологія міграції

Терміни і поняття, запитання, література

Форум Карта сайту Пошук по сайту