"Основи науково-дослідної роботи"

Мета навчального посібника — розкрити суть основних категорій маркетингу інформаційних продуктів і послуг, розглянути роботу по їх створенню як систему і пояснити кожну її складову. Викладений тут матеріал допоможе студентам з’ясувати особливості інформаційного ринку, ознайомитись з рекламною та інформаційно-консультативною діяльністю для стимулювання збуту інформаційних продуктів та послуг, оволодіти бенчмаркінгом й основними засадами електронної комерції.

Для слухачів курсів початкової економічної освіти, університетських курсів, студентів вищих навчальних закладів, документознавців та інформаційних аналітиків, усіх, хто хоче ознайомитись з основами маркетингу інформаційних продуктів і послуг та його складових.

Вступ

У Законі України «Про вищу освіту» передбачено, що наукова й науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах є невід’ємною складовою освітньої діяльності й здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної й виробничої діяльності в системі вищої освіти. У зв’язку з цим до навчальних планів більшості спеціальностей до блоку природничо-наукових дисциплін включено вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень».

Тому призначенням навчального посібника є висвітлення теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності, тобто формування теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного, кваліфікованого проведення наукових досліджень студентами як у процесі навчання у вузі, так і подальшій наукові діяльності.     

Оволодіння методологією й методами дослідження сприяє розвиткові раціонального творчого мислення, оптимальній організації наукової творчості в умовах практичної діяльності.

Розглядаючи поняття «науково-дослідна робота» необхідно відзначити., що в міжнародній практиці розрізняються поняття «наукова робота» і «дослідницька робота». Під науковою роботою розуміються «процеси, за допомогою яких поновлюються знання з визначеного предмета або готуються наукові публікації, поширюються праці, розвиваються й удосконалюються різні напрями наукової і практичної діяльності».

Під дослідницькою діяльністю розуміють «оригінальні дослідження в галузі природничих або соціальних наук, культури або освіти, що передбачають ретельні, упорядковані пошуки на основі критичного підходу з використанням різних прийомів і методів, що залежать від характеру й умов поставлених проблем».

Такий поділ наукової і дослідної роботи (діяльності) у вітчизняному науковому просторі не вживається, а дослідницьку діяльність позначають терміном «науково-дослідна робота». Специфіка науково-дослідної роботи порівняно з науковою роботою полягає в тому, що в останній на перший план виходить завдання повідомлення, робота по «виробництву» такого повідомлення, а у науково-дослідній роботі,  навпаки, на першому плані виступає пошук істини, віднаходження наукового результату повідомлення безвідносно до способу його повідомлення.

Якщо наукова робота – це безпосередня  робота з оприлюднення наукового результату що супроводжується звітністю, рецензуванням та керівництвом науковою роботою студентів, то науково-дослідна робота – це здобуття наукового результату.

У запропонованому навчальному посібнику узагальнено вимоги до науково-дослідної роботи студентів у вищому навчальному закладі, подаються рекомендації з методології написання творчих робіт студентів, курсової, дипломної (магістерської) робіт. Сформовано понятійний апарат науковця-початківця, передбачено контрольні запитання для самоконтролю при самостійному опрацюванні тексту лекцій студентами. Дано рекомендації щодо структури реферату, наукової статті, рецензії, доповіді тощо. Наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України до курсових, дипломних робіт, а також до дисертації та авторефератів.

Посібник чітко структуровано. Він починається з передмови, де авторами обґрунтовано необхідність видання навчального посібника саме у такому форматі; семи розділів, в яких наука подана як система уявлень про дійсність, розглянуті питання організації наукової діяльності, наведена структура та класифікація наук,  розкриті основи методології науково-дослідної роботи, організації наукових досліджень, розглянуто інформаційне забезпечення наукових досліджень та  підведення підсумків наукових досліджень,  виокремлені організаційні аспекти наукової діяльності, вимоги до підготовки і оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт.

Посібник створено на основі традиційної університетської програми, але автори запропонували й нові аспекти, зокрема: введено розділ, де докладно розглядається методика пошуку та систематизації інформації не тільки в паперовій, але й в електронній формі, в окремий підрозділ  винесено питання урегулювання конфліктів в  науковій сфері.

У посібнику гармонійно поєднано теоретичний і практичний аспекти, що, по-перше, дає змогу краще засвоїти матеріал, а по-друге, розширює аудиторію, яка може скористатися виданням.

Автори висловлюють щиру подяку рецензентам: завідувачу кафедри фінансів та банківської справи, проректору з наукової роботи Європейського університету, доктору економічних наук, професору  В. М. Мельнику, професору кафедри документальних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв,  кандидату історичних наук доценту Л. С. Прокопенко, завідувачу кафедри економіки та управління Конотопського інституту Сумського державного університету, кандидату економічних наук, доценту  Д.О. Власенку,  колегам, рідним, друзям, усім тим хто допомагав у створенні посібника.

Автори вдячні за цінні рекомендації та допомогу в роботі над рукописом посібника першому проректору Європейського університету професору Тимошенко Зої Iванівні, чиї критичні зауваження, практичні  поради дали змогу вдосконалити текст і структуру цього видання.

Автори  будуть також вдячні  всім, хто висловить зауваження, і зважать на них при підготовці наступного видання.

Зміст

ВСТУП

Розділ 1. НАУКА ЯК СИСТЕМА УЯВЛЕНЬ ПРО ДІЙСНІСТЬ

1.1. Історія формування наукових знань

1.2. Організаційні основи наукових досліджень

1.3. Предмет і сутність науки як сфери людської діяльності

Розділ 2. ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

2.1.  Методологія досліджень, види та функції наукових досліджень

2.2.  Методи наукових досліджень.

2.3.  Методика дослідження, її зміст і принципи розробки

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

3.1. Вибір напряму наукового дослідження

3.2. Проведення теоретичних досліджень.

3.3. Проведення експериментальних досліджень .

Розділ 4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

4.1. Інформаційний аналіз наукових досліджень.

4.2. Пошук і накопичення наукової інформації

4.3. Призначення класифікаторів та інформаційно-пошукових мов.

Розділ 5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

5.1 Оформлення результатів наукової роботи

5.2 Апробація наукових досліджень

5.3.  Упровадження результатів наукових досліджень

Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1 Колектив як основна складова організації наукової  діяльності

6.2 Організація праці науковця

6.3 Урегулювання конфліктів у науковій сфері

Розділ 7. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

7.1. Підготовка рефератів

7.2. Підготовка курсових робіт

7.3. Підготовка  дипломних  робіт

7.4. Підготовка  магістерських  робіт

Список використаних джерел

ДодаткиФорум Карта сайту Пошук по сайту