ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДІЛОВОДСТВО Й АРХІВНА СПРАВА

ДСТУ 2732-2004

(витяг)

Чинний від 2005-07-01

Вступ

Цей стандарт розроблено на заміну ДСТУ 2732-94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення, щоб сформулювати однозначно встановлені терміни та визначення понять діловодства й архівної справи, відбити в його змісті сучасну спеціальну лексику цих галузей знань, узгодити її зі змістом інших національних та міжнародних стандартів у сфері інформації та документації. З іншого боку, до стандарту внесено тільки основні лексичні одиниці, пов'язані з теорією та технологією діловодства й архівної справи, а визначення понять ґрунтується переважно на традиційному їх розумінні і водночас виходить тільки з потреб практичної роботи в зазначених сферах діяльності. У стандарті немає термінів, що належать до інших галузей знань, зокрема інформатики (наприклад, поняття процесів електронного документування та електронного документообігу), комплексу наук документально-комунікаційного циклу в цілому (наприклад, з класифікування та типологізування документів) чи галузей спеціального документознавства (наприклад, що стосуються науково-технічної, картографічної, гідрометеорологічної та інших систем документації).

Усі терміни, похідні від терміна «документ», розглядають як неопубліковані документи (тобто такі, що не є видання, їхні частини чи інші види тиражованих друком документів для їх масового розповсюджування), оскільки саме вони є головні об'єкти діловодства й архівної справи. Термін «установа» у визначеннях понять стандарту прийнято як умовну познаку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності.

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у сфері діловодства й архівної справи.

1.2 Терміни, встановлені цим стандартом, треба застосовувати в усіх видах нормативних документів стосовно діловодства й архівної справи, а також для робіт зі стандартування. Для наукової, навчально-методичної та публіцистичної літератури терміни цього стандарту — рекомендовані.

1.3 Положення стандарту чинні для застосовування в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, інших суб'єктів господарювання, що діють в Україні, а також технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

2.1 Для кожного поняття встановлено один, а в окремих випадках — два застандартовані терміни (наприклад, діловодство та справочинство). Проте, використовуючи застандартовані терміни, у межах одного документа треба вживати лише один із термінів-синонімів.

2.2 Застандартовані терміни та скорочення надруковано прямим напівгрубим шрифтом. Не дозволені для вживання терміни надруковано світлим курсивом з познакою (Нд).

2.3 Частину терміна у круглих дужках, подану прямим напівгрубим шрифтом, можна не вживати, якщо це не призводить до неоднозначного прочитання положень і вимог нормативного документа.

2.4 Усі наявні в терміностатті короткі форми терміна (утворювані випусканням частини терміна у круглих дужках, ініціальні абревіатури та поєднання ініціальних абревіатур з іншими словами багатослівного терміна) в абеткових покажчиках розміщено окремими рядками.

2.5 Подані після терміна в круглих дужках прямим Світлим шрифтом пояснення, які уточнюють сферу його застосовування, не є частини термінів. В абетковому покажчику (додаток А) їх не наведено.

2.6 Наявність квадратних дужок у терміностатті означає, що в ній суміщено два терміни, які мають спільні терміноелементи. В абетковому покажчику ці терміни подано окремо із зазначенням номера тієї самої терміностатті.

2.7 Використовуючи встановлені цим стандартом терміни в інших документах, їх можна, за потреби, змінювати, подаючи окремі слова багатослівних термінів згідно з усіма властивими цим словам граматичними категоріями чи замінюючи ці слова займенниками згідно з конструкцією речення (наприклад: «цінність документів» — «їх цінність»; «користування архівними документами» — «користування ними»). У цьому разі зміни не повинні порушувати значення термінів, встановлених стандартом.

2.8 Подаючи встановлені цим стандартом визначення понять у інших документах, за потреби, їх можна змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи зміст поняття, зазначаючи об'єкти, що належать обсягові виозначуваного поняття. У цьому разі зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять, виозначених у стандарті.

2.9 Встановлені цим стандартом терміни за першого вживання у визначеннях інших термінів виділено підкресленням.

2.10 У стандарті як довідкові подано англійські (en) та російські (ги) терміни-відповідники за-стандартованих термінів (додатки Б, В), узяті з міжнародних стандартів та наукової літератури. У разі відсутності унормованого чи сталого вживання іншомовних термінів у спеціальній літературі термін-відповідник у стандарті не наведено.

2.11 Юридичні терміни, вжиті у визначеннях понять стандарту, подано в додатку Г. 

2.12 Бібліографічні джерела іншомовних відповідників наведено в додатку Д.

Дивіться також:Форум Карта сайту Пошук по сайту