Черговий випуск в Європейському університеті документознавців та інформаційних аналітиків для відновленої України

Відповідно до наказу ректора Європейського університету професора Івана Івановича Тимошенко № 9 від 29 cічня 2013 року на кафедрі документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності з 4 по 10 лютого 2013 року працювала Державна екзаменаційна комісія зі спеціальності 6.020105, 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на чолі з проф. Наталією Павлівною Московченко.

До захисту дипломних робот та складання державних іспитів зі спеціальності 7.02010501 “Документознавство та інформаційна діяльність” було допущено 17 осіб; до складання державних іспитів з напряму підготовки 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність» допущено 37 випускників.

Одержали дипломи за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 17 випускників, з них шестеро – з відзнакою. За освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» одержали дипломи 37 осіб, з них вісім осіб – з відзнакою.

Ректоратом університету, деканатом, заочним відділенням і випускаючою кафедрою документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності (завідувач кафедри – Палеха Юрій Іванович) зокрема, були створені необхідні умови для успішної роботи Державної екзаменаційної комісії, підготовки і складання екзаменів, захисту дипломних робіт.

Черговий випуск в Європейському університеті документознавців та інформаційних аналітиків для відновленої УкраїниЗазначене позитивно вплинуло на якість складання випускниками державних іспитів та захисту дипломних робіт, які мали на меті не тільки нагадати лекційний матеріал, але й ставили завдання, щодо прочитаних дисциплін, навчали обміркувати новітні досягнення інформаційного менеджменту та відповідних документознавчих методик, перспективи їх впровадження в період інноваційно-структурних перетворень економіки України.

Випускники продемонстрували володіння сучасними методами проведення інформаційної діяльності, знання основних прийомів та методів документування, вміння використовувати сучасні технології роботи з ЕД, знайомство з методичною та науково-популярною літературою та досвідом.

Суттєвим позитивним питанням стало проведення іспиту в два етапи:

  • тестування за допомогою ПЕОМ;
  • розв’язання трьох завдань (стереотипного, діагностичного та евристичного), що підвищує об’єктивність оцінювання компетенції студентів.

Аналіз відповідей студентів за тестами та завданнями білетів засвідчив про їх достатню підготовленість до роботи в умовах невизначеності та ризикованості впровадження інформаційних технологій та системи електронного документообігу на підприємствах.

Всі дипломні роботи випускників за змістом мали практичну спрямованість і засвідчили не тільки про ґрунтовну теоретичну підготовку, але й вміння студентів вирішувати конкретні економічні проблеми та завдання, що мали місце на підприємствах, у банківських та державних установах, проводити глибокий економічний аналіз діяльності підприємств та установ.

Випускники показали вміння ефективно використовувати комп’ютерну техніку і відповідні програмні засоби, вміння забезпечувати їх працездатність на належному рівні і довели, що набуті знання на кафедрі документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Європейського університету здатні застосувати на практиці.

Тематика дипломних відповідає спеціальності робіт і є актуальною. Вона відображає нагальні потреби країни в досконалому документаційному забезпеченні управлінні та керуванні документацією. Об’єктом дослідження виступили конкретні установи, організації та підприємства, зокрема: інститут інноваційних технологій змісту та змісту освіти МОНУ, інститут профтехосвіти НАПН України, банк «Фінанси і кредит», ТРЦ «КАРАВАН, Харківський метрополітен, МВПУ зв’язку Подільської міжрайонної виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, ТОВ «Сучасна Академії освіти». Висновки та рекомендації, розроблені в дипломних роботах, можуть бути використані в практичній діяльності цих установ, підприємств та організацій. Під час захисту випускники переконливо обґрунтовували актуальність теми, а також свої висновки та пропозиції.

Черговий випуск в Європейському університеті документознавців та інформаційних аналітиків для відновленої УкраїниПід час захисту випускники переконливо обґрунтовували актуальність теми, а також свої висновки та пропозиції. Як кращі комісія виділила роботи:

  • Смирнової Зої Андріївни на тему: «Інформаційне забезпечення людей з особливими потребами ( на прикладі роботи центральної бібліотеки ім. М. Островського УТС);
  • Ярощук Миколи Федоровича на тему «Організація документаційного забезпечення діяльності лінійних підрозділів Міністерства внутрішніх справ (на прикладі роботи лінійного управління в Київському метрополітені))»;
  • Костюк Юлії Олександрівни на тему «Інформаційне забезпечення діяльності наукової установи ( на прикладі роботи інституту профтехосвіти НАПН України);
  • Ягодки Ірини Юріївни на тему «Особливості інформаційних ресурсів наукової установи ( на прикладі роботи НДІ геодезії та картографії)».

Державною комісією встановлено, що теоретичні знання і практичні навички випускників відповідають кваліфікаційним характеристикам та освітньо-професійним програмам вказаних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Більшість випускників на високому рівні оволоділи знаннями про розвиток документознавчої науки, опанували механізми функціонування інформаційних ресурсів в Україні, методи збору та обробки різного роду інформації у відповідності зі своєю спеціальністю.

У цілому, кваліфікаційна комісія відмітила достатньо високий рівень підготовки студентів та проведену колективом кафедри значну роботу для підвищення якості професійної спрямованості у навчанні студентів.

Ю. Палеха

Форум Карта сайту Пошук по сайту