Обґрунтування необхідності надання освітніх послуг у ВНЗ країни за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"

Згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра» передбачається підготовка фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна діяльність» (галузь знань: 02 Культура і мистецтво)

Підготовка організаторів діловодства, що проводиться сьогодні у ВНЗ за спеціальністю 5.020105 «Діловодство» (для ВНЗ І рівня акредитації) та документознавців, інформаційних аналітиків за напрямом підготовки 6.02010501 та спеціальністю 7.02010501 та 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» (для ВНЗ ІІІ- ІV рівнів акредитації) в новому переліку не передбачена. Відсутня в Переліку й спеціальність «Бібліотекознавство. Бібліографознавство, Книгознавство»,

Впровадження спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна діяльність» можна пояснити тим, що в установах, організаціях та на підприємствах країни більш все більше виникає потреба у фахівцях, які в змозі працювати саме з інформаційними, документними ресурсами, тобто зі своєрідним інтелектуальним надбанням усіх досягнень цивілізації за весь час її існування.

Обґрунтування необхідності надання освітніх послуг у ВНЗ країни за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"Інформаційні ресурси являють собою симбіоз знань та інформації. Так, деякі вітчизняні та зарубіжні вчені вважають доцільним відносити до складу інформаційних ресурсів сучасні інформаційні системи, інформаційні технології та в окремих випадках персонал, що опрацьовує інформацію.

Документні ж ресурси розглядаються як «вид інформаційних ресурсів, що є сукупністю окремих документів у інформаційних системах». Тобто, документні ресурси можна подати як частину інформаційних ресурсів.

Документний ресурс – це єдність потоку та масиву документів, що відображають процеси і результати усіх сфер цілеспрямованої діяльності людини. Він є інформаційним за суттю, але документним за фізичним втіленням, його можна подати як сукупність окремих документів в інформаційних системах, які поділяються на генеративні, транзитні, та термінальні.

Документний фонд будь-якої організації складають термінальні документні системи (кінцеві ДР), тобто ті, що збираються у пунктах опрацювання та зберігання й складають документний масив. Вони в свою чергу поділяються на самостійні документні системи (бібліотеки, архіви, відділи НТІ), та утилізаційні, що включають ресурси своєї виробничої діяльності (бухгалтерія, фінвідділ), та інші ресурси, вбудовані в структуру їх підрозділів.

Для формування цілісної системи управління інформаційними та документними ресурсами в організаціях країни необхідні фахівці, які б могли забезпечити цілісність систем, системність та ієрархічність їх будови, стабільність організації та сумісність її зв’язків з навколишнім середовищем, а також могли враховувати об’єктивні характеристики ІР, знаючи засоби їх обробки і передачі як об’єктів управління.

Україна все більш потребує все більшої кількості інформаційних фахівців (інформаційних аналітиків, документознавців, бібліотекознавців, архівознавців), як професіоналів для роботи в центральних органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, державних адміністраціях, фінансово-податкових та судових органах, підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності та організаційно-правових форм, що вміють користуватися всіма видами інформаційних та документних ресурсів.

На підставі викладеного можна вважати, що підготовка фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна діяльність» (галузь знань: 02 Культура і мистецтво) замість існуючих є доречною й відповідає європейським стандартам підготовка здобувачів вищої освіти.

Форум Карта сайту Пошук по сайту