Навчальна програма з дисципліни «Документознавство»

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ректор ________І. І. Тимошенко
«___» ________________2008 р.

Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

Навчальна програма з дисципліни «Документознавство»

Для спеціальності 6.020100 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Київ - 2008

 

АНОТАЦІЯ

Процеси, що відбуваються сьогодні в Україні в галузі економіки, виробництва, науки, інших сферах суспільного життя, передбачають підвищення рівня їх інформаційно-аналітичного і документаційного забезпечення. У зв’язку з цим виникає необхідність підготовки фахівців, здатних професійно працювати у принципово нових умовах ринкових відносин, використовуючи при цьому широкий спектр сучасної документаційної бази.

“Документознавство” є базовою, загальнопрофесійною дисципліною для підготовки фахівців зі спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”. Вона закладає теоретичні основи для всіх спеціальних дисциплін документознавчого циклу.

Мета навчальної дисципліни - надати цілісне уявлення про документознавство як наукову дисципліну; природу, сутність, соціальну роль, ознаки і властивості документа як системного об'єкта.

Завдання курсу:

 • надати знання, необхідні для теоретичного уявлення про документознавство як наукову дисципліну;
 • висвітлити основні етапи виникнення і розвитку документів різних типів і видів;
 • розкрити природу, сутність, соціальну роль, ознаки і властивості документа як системного об’єкту документознавства;
 • розглянути основні типи і види документів, їх характерні ознаки, структуру;
 • визначити прикладне значення документознавства, окреслити сфери застосування основних властивостей документу та його значення у подальшому розвитку системи комунікацій.

Знання та вміння студентів

У результаті освоєння дисципліни у студентів формуються практичні навички, необхідні для:

 • класифікації документів; визначення особливостей їх основних типів і видів;
 • виконання основних технологічних процесів у сфері документознавства;
 • виділення документознавчих аспектів інформаційно-аналітичної діяльності.

В процесі вивчення дисципліни студент набуває знання і вміння, необхідні для подальшого вивчення споріднених дисциплін: діловодства, архівознавство, аналітико-синтетичну переробку документної інформації, аналітико-синтетичної переробки документної інформації; теорії документних потоків; електронного документознавства; управлінського документознавства.

Теоретичні питання дисципліни розкриваються на лекціях, закріплюються на семінарських заняттях та в процесі самостійної роботи студентів. Програмою передбачаються як традиційні, так і активні форми навчання. Місце дисципліни у структурно-логічній схемі: Теоретичні питання дисципліни розкриваються на лекціях, закріплюються на семінарських заняттях та в процесі самостійної роботи студентів. Програмою передбачаються як традиційні, так і активні форми навчання.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ “ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО”

Предмет: Обсяг з документознавства, що дає можливість здійснювати професійну діяльність та одержувати необхідну інформацію.

Мета: Надати цілісне уявлення про документознавство як наукову дисципліну; природу, сутність, соціальну роль, ознаки і властивості документу як системного об’єкту.

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

 

Протокол № 5 від 15.01.2008
Зав. кафедри Ю. І. Палеха
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО”
ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

 

ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ – ЕКЗАМЕН

ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

Розділ І. Основи документознавства

Модуль 1. Етапи розвитку та засади документознавства

ЗМ 1. Вступ.

Основні етапи розвитку документознавства. Документознавство як навчальна дисципліна. Предмет, завдання і структура курсу, його місце у підготовці фахівців. Нормативні документи і основна література.

Виникнення і розвиток традиційного документознавства. Становлення документознавства як науки інформаційного циклу. Інтеграція наук про документ. Основні віхи становлення науки про документ.

ЗМ 2. Сучасні погляди на структуру науки про документ.

Пошук назв науки про документ. Визначення поняття “документознавство”. Сучасні концепції науки про документ. Концепція Ю.М. Столярова, Н.Б. Зінов’євої , А. М. Сокової, Н.М. Кушнаренко, С.Г. Кулешова, М.С. Слободяника, Г.М. Швецової-Водки

ЗМ 3. Системи документування та їх еволюція. Розвиток носіїв інформації.

Основні поняття. Кодування інформації. Основні риси, притаманні системі кодування інформації. Знакові методи фіксації інформації.Основні форми документування. Предметне документування. Зображувальне документування. Складові процесу документування. Розвиток способів документування. Розвиток засобів документування. Розвиток засобів зображувального писемного документування

Застосування глиняних табличок. Документи з папірусу. Використання остраки. Використання воскових дощечок. Шкіра як матеріал для письма. Винайдення паперу. Сучасні носії інформації. Модуль 2.Основи теорії документа.

ЗМ 4. Методологічні основи знань про документ.

Об’єкт і предмет загального документознавства. Завдання та особливості загального документознавства. Взаємозв’язки документознавства зі спорідненими науковими дисциплінами: документографознавством, джерелознавством. Взаємозв’язки документознавства з допоміжними історичними дисциплінами: архівознавством, кодикологією, дипломатикою, палеографією, пам’яткознавством тощо.

Методи і принципи документознавчих досліджень. Основні принципи методології дослідження документознавства.

ЗМ 5. Визначення терміна “документ”. 

Властивості, функції й ознаки документа. Походження терміна “документ”. Сфера використання терміна. Офіційні визначення поняття “документ”. Визначення поняття “документ” в стандартах та законодавчих актах.

Системний підхід до вивчення документа. Значимі властивості документа. Основні ознаки документа. Загальні та спеціальні функції документа. ЗМ

ЗМ 6. Інформаційні та матеріальні рівні документа Комунікаційні можливості документа

Матеріальний рівень документа. Інформаційний рівень документа. Видова класифікація інформації. Поняття інформаційної складової документа. Документ як джерело інформації. Інформаційні ресурси як сукупність документів в інформаційних системах. Документно-комунікаційна система. Документні потоки та масиви. Документ як артефакт. Артефактна цінність документа. Міжнародне і державне регулювання питань щодо збереження артефактних документів.

Модуль 3. Організація створення документа

ЗМ 7. Види структур і реквізити документа.

Характеристика видів документів відповідно до структури. Зовнішня та внутрішня структура документа. Реквізити документа. Класифікація реквізитів. Склад реквізитів в різних видах документів.

ЗМ 8. Розвиток класифікації документів Комплексна схема класифікації документів.

З історії розвитку класифікації документів. Поняття й принципи класифікації документів. Ознаки класифікації. Класифікація документів за інформаційною складовою, класифікація документів за матеріальною складовою, класифікація документів за обставинами існування в зовнішньому середовищі.

Поняття “типологія”, “типізація”, “класифікація”, “класифікування”, “тип”, “клас”. Принципи типології документів. Поняття “типологічна класифікація”.

ЗМ 9. Особливості машиночитаних документів.

Визначення електронного документа, його специфічні характеристики. Перфоровані носії інформації. Магнітні носії інформації. Оптичні документи. Голографічні документи. Флеш-накопичувачі пам’яті. Передумови виникнення електронних видань. Роль ІНТЕРНЕТ у забезпеченні доступності електронних видань.

Розділ ІІ. Основні види та типи документів

Модуль 1. Документація офіційного походження. Видання як вид документа

ЗМ 10. Системи документації офіційного походження, їх характеристика

Загальні поняття. Типи інформації. Класифікації систем документації офіційного походження. Рівні документації в установі. Система управлінської документації, її структура і принципи класифікації.

Види ділових документів за класифікаційними ознаками документа: матеріальною конструкцією, способом документування, цільовим призначенням, структурою та ін.

Особисті ознаки класифікації ділових документів: за спеціалізацією /загальні, спеціалізовані/; за призначенням / організаційні, розпорядчі, інформаційні, колегіальних органів/; за походженням / внутрішні і зовнішні /; за напрямком / вхідні і вихідні/; за формою /стандартні й індивідуальні/; за секретністю /службового користування, секретні/; за терміном зберігання /постійного, тривалого і тимчасового зберігання/.

Характеристика основних видів корпоративної (службової) документації.

ЗМ 11. Види документації установи.

Економічна та наукова системи документації. Поділ видів документації установи. Співвідношення понять “управлінська інформація” та “управлінська документація”. Бізнес-план. Контракт.

Звіт про науково-дослідну та науково-конструкторську роботу, його особливості. Дисертація: поняття, основні різновиди та особливості. Автореферат дисертації: визначення, характерні ознаки. Переклади іноземної та вітчизняної наукової документації. Препринт як вид неопублікованого документа.

Нормативний документ: поняття стандартизації. Стандарт як основний вид нормативного документа. Технічні умови як невід’ємна частина документації на продукцію. Патентний документ: історія, визначення, юридичний статус. ЗМ 12. Загальні ознаки видань. Класифікаційна схема видань.

Визначення поняття «видання». Визначення поняття “електронне видання”. Особливості електронних видань. Основні ознаки видань. Структура та допоміжний апарат видань. Класифікаційна характеристика видань. Класифікація видань за цільовим призначенням, аналітико-синтетичним переробленням інформації, знаковою природою, матеріальною конструкцією, обсягом, складом основного тексту, періодичністю, структурою, інформаційними ознаками, видами періодичних і продовжуваних видань. Типологічна класифікація видань.

ЗМ 13. Типологічні ознаки електронних видань.

Особливості електронних ресурсів. Класифікація електронних видань, характеристика електронних видань, характеристика видань за типом носія або характером доступу, за характером взаємодії з користувачем, за видами розповсюдження, статусом та наявністю друкованого еквіваленту. Міжнародна практика підготовки електронних видань. Інтегровані електронні видання. Проект "Відкритий журнал". Поняття "електронна публікація", її характеристика і складові. Формування колекції електронних журналів: оригінальні і паралельні журнали. Вплив міжнародного досвіду на розвиток електронних видань в Україні. Роль ІНТЕРНЕТ у забезпеченні доступності електронних видань. Бази даних як специфічний вид електронних документів. Проблеми законодавчого забезпечення розвитку системи електронних видань. 

ЗМ 14. Книга як вид документа.

 • Документознавчий підхід до визначення поняття “книга”.
 • Еволюція поняття "книга" в різні періоди розвитку цивілізації.
 • Соціально-історичні передумови виникнення і розвитку книги. Періодизація розвитку книги, еволюція її змісту і форми.
 • Книга як єдність соціальної інформації та матеріального носія. Книга як функціональна система. Співвідношення понять “документ” і “книга”.
 • Типологізація та класифікація книг як документа і видання. Співвідношення книги з іншими видами документів.
 • Структура сучасної книги. Внутрішні і зовнішні елементи книги. Книжковий блок. Палітурка. Форзац. Суперобкладинка. Футляр. Манжетка. Види і функції тексту. Ілюстрації, їх різновиди. Декоративні прикраси книги.
 • Титульний лист, його різновиди. Елементи титульного листа. Шмуцтитул. Авантитул.
 • Особливості оформлення художніх і технічних елементів книги. Одиниці виміру книжкового блоку.
 • Внутрішня конструкція книги. Вступна частина. Основний текст. Заключна частина. Додатки. Науково-довідковий апарат книги.
 • Реквізити книги.
 • Перспективи розвитку книги. Книга як вид медіа.

ЗМ 15. Періодичні та продовжувані видання.

Періодичне видання: визначення поняття, характерні риси. Об’єктивний характер появи журналу як каналу документальних комунікацій. Розвиток журналу як оперативного засобу комунікацій. Журнал як “архів науки”. Роль журналу в сучасній системі документальних комунікацій. Інформаційний аналіз журналу.

Загальні та специфічні ознаки класифікації продовжуваних видань. Характеристика основних видів періодичних і продовжуваних видань. Журнал як вид періодичного видання: визначення поняття, відмінні риси. Класифікація журналів за змістом, цільовим призначенням, читацькою адресою, періодичністю, форматом та іншими ознаками. Типи журналів: громадсько-політичний, науковий, науково-популярний, виробничо-практичний, популярний, літературно-художній, реферативний тощо. Структура і реквізити журналу.

Продовжуване видання: визначення поняття, характерні риси. Виникнення і розвиток продовжуваних видань як каналу комунікацій. Інформаційний аналіз продовжуваних видань. Характеристика основних видів продовжуваних видань

Модуль 2. Ідеографічні та іконічні документи

ЗМ 16. Картографічні та музичні документи.

Картографічний документ: історія розвитку. Характеристика та класифікація картографічних документів. Карта як один із видів картографічних документів. Властивості та принципи класифікації карт. Основні визначення та класифікація музичних документів. Розвиток музичного друку. Реквізити сучасного музичного документа.

ЗМ 17. Ізографічні документи.

Ізографічне видання: основні поняття. Види видань за класифікаційними ознаками. Листівка як вид ізографічного документа.

ЗМ 18. Аудіовізуальні документи.

Класифікація аудіовізуальних документів. Історія виникнення та розвиток аудіовізуальних документів. Кінодокумент: визначення поняття, відмінні риси. Кінофільм. Структура і реквізити кінофільмів. Діафільм: поняття, характерні риси, різновиди діафільмів. Структура і реквізити діафільмів. Відеофільм: поняття, різновиди. Діапозитив як різновид фотодокумента: поняття, відмінні риси, різновиди. Структура і реквізити діапозитива /слайда/. Комплект діапозитивів. Фонодокумент: поняття, співвідношення з поняттям "аудіальний документ". Різновиди фонодокументів.

ПЛАН ЛЕКЦІЙ

Розділ І. Основи документознавства

Модуль 1. Етапи розвитку та засади документознавства

ЗМ 1. Вступ.

Основні етапи розвитку документознавства (2 год) 1. Виникнення і розвиток традиційного документознавства. 2. Становлення документознавства як науки інформаційного циклу. 3. Інтеграція наук про документ. 4. Основні віхи становлення науки про документ.

Література: (4, 5, 6, 7, 9)

ЗМ 2. Сучасні погляди на структуру науки про документ (4 год.)

1. Сучасні концепції науки про документ.
2. Концепція Ю.М. Столярова.
3. Концепція Н.Б. Зінов’євої.
4. Концепція А. М. Сокової.
5. Концепція Н.М. Кушнаренко.
6. Концепція С.Г. Кулешова.
7. Концепція М.С. Слободяника.
8. Концепція Г.М. Швецової-Водки.

Література: (4, 5, 6, 7, 9)

ЗМ 3. Системи документування та їх еволюція. Розвиток носіїв інформації (4 год.)

1. Кодування інформації.
2. Знакові методи фіксації інформації.
3. Основні форми документування.
4. Складові процесу документування.
5. Розвиток способів документування.
6. Розвиток засобів документування.
7. Носії інформації.

Література: (4, 5, 6, 7, 9)

Модуль 2.Основи теорії документа.

ЗМ 4. Методологічні основи знань про документ (4 год.)


1. Об’єкт і предмет документознавства.
2. Завдання та особливості документознавства.
3. Методи і принципи документознавчих досліджень.
4. Основні принципи методології дослідження документознавства.

Література: (1, 7, 8, 9)

ЗМ 5. Визначення терміна “документ”. Властивості, функції й ознаки документа (4 год.)

1. Походження терміна “документ”.
2. Системний підхід до вивчення документа.
3. Значимі властивості та основні ознаки документа.
4. Загальні та спеціальні функції документа.

Література: (1, 7, 8, 9)

ЗМ 6. Інформаційні та матеріальні рівні документа Комунікаційні можливості документа (4 год.)

1. Матеріальний та інформаційний рівень документа.
2. Видова класифікація інформації. Поняття інформаційної складової документа.
3. Документ як джерело інформації.
4. Інформаційні ресурси як сукупність документів в інформаційних системах.
5. Документно-комунікаційна система.
6. Документні потоки та масиви.
7. Документ як артефакт.

Література: (1, 7, 8, 9)

Модуль 3. Організація створення документа

ЗМ 7. Види структур і реквізити документа (4 год.)

1. Характеристика видів документів відповідно до структури.
2. Зовнішня та внутрішня структура документа.
3. Реквізити документа.
4. Класифікація реквізитів.

Література: (1, 4, 7, 9)

ЗМ 8. Розвиток класифікації документів Комплексна схема класифікації документів (2 год.)

1. Поняття й принципи класифікації документів. Ознаки класифікації.
2. Класифікація документів за інформаційною складовою.
3. Класифікація документів за матеріальною складовою. 
4. Класифікація документів за обставинами існування в зовнішньому середовищі.

Література: (1, 4, 7, 9)

ЗМ 9.Особливості машиночитаних документів (2 год.) 

1. Визначення електронного документа, його специфічні характеристики.
2. Перфоровані носії інформації. 
3. Магнітні носії інформації. 
4. Оптичні документи. 
5. Голографічні документи.
6. Флеш-накопичувачі пам’яті. Передумови виникнення електронних видань.

Література: (1, 4, 7, 9)

Розділ ІІ. Основні види та типи документів

Модуль 1. Документація офіційного походження. Видання як вид документа

ЗМ 10. Системи документації офіційного походження, їх характеристика (2 год.) 

1. Типи інформації.
2. Класифікації систем документації офіційного походження. Рівні документації в установі.
3. Поділ видів документації установи.
4. Співвідношення понять “управлінська інформація” та “управлінська документація”.

Література: (4, 5, 6, 7, 9)

ЗМ 11. Види документації установи. Економічна та наукова системи документації (2 год.)

1. Бізнес-план. Контракт. Звіт про науково-дослідну та науково-конструкторську роботу, його особливості.
2. Дисертація: поняття, основні різновиди та особливості. Автореферат дисертації: визначення, характерні ознаки.
3. Переклади іноземної та вітчизняної наукової документації. 
4. Препринт як вид неопублікованого документа. 
5. Нормативний документ: поняття стандартизації. Стандарт як основний вид нормативного документа. 
6. Технічні умови як невід’ємна частина документації на продукцію. 
7. Патентний документ: історія, визначення, юридичний статус.

Література: (4, 5, 6, 7, 9)

ЗМ 12. Загальні ознаки видань. Класифікаційна схема видань (2 год.)

1. Визначення поняття «видання».
2. Основні ознаки видань. 
3. Структура та допоміжний апарат видань. 
4. Класифікаційна характеристика видань. 
5. Класифікація видань за цільовим призначенням, аналітико-синтетичним переробленням інформації, знаковою природою, матеріальною конструкцією, обсягом, складом основного тексту, періодичністю, структурою, інформаційними ознаками, видами періодичних і продовжуваних видань.
6. Типологічна класифікація видань.

Література: (4, 5, 6, 7, 9)

ЗМ 13. Типологічні ознаки електронних видань (2 год.) 

1. Особливості електронних ресурсів.
2. Класифікація електронних видань.
3. Типологічні ознаки електронних документів.

Література: (4, 5, 6, 7, 9)

ЗМ 14. Книга як вид документа (2 год.)

1. Визначення поняття книга.
2. Еволюція книги як матеріально-конструктивного об’єкта.
3. Структура книги.
4. Документознавчий підхід до визначення поняття “книга”.
5. Книга як вид медіа.

Література: (4, 5, 6, 7, 9)

ЗМ 15. Періодичні та продовжувані видання (2 год.)

1. Класифікація видань за періодичністю.
2. Особливості періодичних видань. 
3. Газета як джерело оперативної інформації. 
4. Журнал як вид періодичного видання. 
5. Бюлетені, періодичні збірники, календарі та експрес-інформація.

Література: (4, 5, 6, 7, 9)

Модуль 2. Ідеографічні та іконічні документи

ЗМ 16. Картографічні та музичні документи (2 год.) 

 1. Картографічний документ: історія розвитку. 
 2. Характеристика та класифікація картографічних документів. 
 3. Карта як один із видів картографічних документів. Властивості та принципи класифікації карт. 
 4. Основні визначення та класифікація музичних документів. 
 5. Розвиток музичного друку. 
 6. Реквізити сучасного музичного документа.

Література: (4, 5, 6, 7, 9)

ЗМ 17. Ізографічні документи (2 год.)

1. Ізографічне видання: основні поняття.
2. Види видань за класифікаційними ознаками. 
3. Листівка як вид ізографічного документа. 
4. Характеристика художніх листівок.

Література: (4, 5, 6, 7, 9)

ЗМ 18. Аудіовізуальні документи (2 год.)

1. Класифікація аудіовізуальних документів.
2. Історія виникнення та розвиток аудіовізуальних документів.
3. Кінодокументи. 
4. Фотодокументи. 
5. Фонодокументи.

Література: (4, 5, 6, 7, 9)

Плани практичних занять

Розділ І. Основи документознавства

Модуль 1. Етапи розвитку та засади документознавства

ЗМ 1. Вступ. Основні етапи розвитку документознавства (2 год)

Теоретичні питання:

1. Охарактеризуйте різні підходи до визначення документознаства як науки вцілому та навчальної дисципліни зокрема. 
2. Визначте основні функції сучасного документознавства, його об’єкт та предмет. 
3. Дайте аналіз розвиткові взаємозв’язків документознавства з іншими науками. 
4. Назвіть основні методи та принципи документознавчих досліджень.

Практичні завдання:

1. Створіть схему-опору «структура документознавства», шляхом визначення місця даної науки у системі інших наук.

Література: (4, 5, 6, 7, 9)

ЗМ 2. Сучасні погляди на структуру науки про документ (4 год.) 

1. Сучасні концепції науки про документ. 
2. Концепція Ю.М. Столярова. 
3. Концепція Н.Б. Зінов’євої. 
4. Концепція А. М. Сокової. 5. Концепція Н.М. Кушнаренко. 
6. Концепція С.Г. Кулешова. 
7. Концепція М.С. Слободяника. 
8. Концепція Г.М. Швецової-Водки.

Практичні завдання:

1.Охарактеризуйте основні підходи до визначення структури документознавства (у вигляди схем): сутність концепцій сучаних науковців.

Література: (4, 5, 6, 7, 9)

ЗМ 3. Системи документування та їх еволюція. Розвиток носіїв інформації (2 год.)

Теоретичні питання:

 1. Поясніть різницю між поняттями “спосіб документування” та “засіб документування”?
 2. Яким чином організовується процес створення документа?
 3. Охарактеризуйте основні методи створення інформації. 
 4. Поясніть різницю між поняттями “код”, “знак” і “символ”.

Практичні завдання:

1. Підготуйте реферати на запропоновані теми: 

 • Глаголиця та кирилиця як типи письма. 
 • Ідеографічне письмо. 
 • Застосування піктографічного письма сьогодні. 
 • Документування з використанням електронно-обчислювальної техніки. 
 • Фотодокументування. Фонодокументування. Кінодокументування. Поява, розвиток, застосування. 

2. Складіть класифікаційну схему “Еволюція розвитку засобів документування”.

Література: (4, 5, 6, 7, 9)

Модуль 2.Основи теорії документа.

ЗМ 4. Методологічні основи знань про документ (2 год.)

Теоретичні питання:

1. Об’єкт і предмет документознавства.
2. Завдання та особливості документознавства. 
3. Методи і принципи документознавчих досліджень.
4. Основні принципи методології дослідження документознавства.

Практичні завдання:

1. Визначти на конкретних прикладах, як загальнонаукові методи використовуються в документознавстві.

Література: (1, 7, 8, 9)

ЗМ 5. Визначення терміна “документ”. Властивості, функції й ознаки документа (2 год.)

Теоретичні питання:

1. Які основні передумови виникнення документа? Поясніть походження терміна “документ”. 
2. Визначте початкову диференціацію знань про документ. 
3. У чому полягає визначення терміна “документ”, запропонованого Полем Отле? 
4. Дайте визначення документа відповідно до державних стандартів. 
5. Назвіть і охарактеризуйте основні ознаки та властивості документа.

Практичні завдання:

1. Порівняйте визначення терміна “документ” за державними стандартами, випишіть зміни. 
2. Проаналізуйте документ відповідно до запропонованої схеми: - назва; - автор; - адресат; - анотація та зміст; - реферат; - класифікаційний індекс; - посилання; - додатки; - вид матеріального носія. 
3. Побудуйте схему чи таблицю різних тлумачень поняття “документ” у порядку від більш широкого до більш вузького його значення.

Література: (1, 7, 8, 9)

ЗМ 6. Інформаційні та матеріальні рівні документа Комунікаційні можливості документа (2 год.)

Теоретичні питання:

1. Розкрийте зміст понять “джерела інформації”, “носій інформації”. 
2. Поясніть зв’язок документа з інформацією. Як співвідносяться поняття “документна інформація” та “інформація документа”? 
3. Охарактеризуйте основні складові документа – матеріальну та інформаційну. 
4. Назвіть основні критерії інформаційної складової документа

Практичні завдання:

1. Охарактеризуйте ознаки, властивості, загальні та спеціальні функції документів. Завдання виконується на основі таких документів: автореферат дисертації, географічна карта, художня листівка, газета.

Література: (1, 7, 8, 9)

Модуль 3. Організація створення документа

ЗМ 7. Види структур і реквізити документа (2 год.)

Теоретичні питання:

1. Характеристика видів документів відповідно до структури.
2. Зовнішня та внутрішня структура документа. 
3. Реквізити документа.
4. Класифікація реквізитів.

Практичні завдання:

1. Підготуйте за додатковою літературою та користуючись послугами мережі Інтернет повідомлення-дослідження на запропоновані теми: - Порівняльна характеристика зовнішньої та внутрішньої структури різних видів документів.

Література: (1, 7, 8, 9)

ЗМ 8. Розвиток класифікації документів Комплексна схема класифікації документів (2 год.)

Теоретичні питання:

1. Поняття й принципи класифікації документів. Ознаки класифікації. 
2. Класифікація документів за інформаційною складовою. 
3. Класифікація документів за матеріальною складовою. 
4. Класифікація документів за обставинами існування в зовнішньому середовищі.

Практичні завдання:

1. Розробіть схему типологічної класифікації документів. 
2. Дайте аналіз документам за бло-фасетною класифікацією.Для виконання завдання можуть бути запропоновані такі документи: книга, препринт, дискета з текстовою інформацією, відео диск, голографічний документ, перфокарта, мікрофільм, журнал, патентний документ тощо.

Література: (1, 7, 8, 9)

ЗМ 9.Особливості машиночитаних документів (2 год.)

Теоретичні питання:

1. Визначення електронного документа, його специфічні характеристики.
2. Перфоровані носії інформації. 
3. Магнітні носії інформації.
4. Оптичні документи.
5. Голографічні документи. 
6. Флеш-накопичувачі пам’яті. Передумови виникнення електронних видань.

Практичні завдання:

1. Визначення „електронного документа” за різними джерелами: характеристика, порівняльний аналіз.

Література: (1, 7, 8, 9)

Розділ ІІ. Основні види та типи документів

Модуль 1. Документація офіційного походження. Видання як вид документа

ЗМ 10. Види документації установи. Економічна та наукова системи документації (2 год.)

Теоретичні питання:

1. Бізнес-план. Контракт. Звіт про науково-дослідну та науково-конструкторську роботу, його особливості. 
2. Дисертація: поняття, основні різновиди та особливості. Автореферат дисертації: визначення, характерні ознаки. 
3. Переклади іноземної та вітчизняної наукової документації.

Практичні завдання:

1. Дайте аналіз дисертаційним дослідженням документознавчої тематики, зазначивши їх характерні ососбливорстьі як виду наукового документа.

Література: (1, 2, 7, 8, 9)

ЗМ 11. Загальні ознаки видань. Класифікаційна схема видань (2 год.)

Теоретичні питання:

1. Дайте визначення поняттю “видання” за різними інформаційними джерелами. 
2. Назвіть загальні для документа взагалі та видання як виду документа класифікаційні ознаки. 
3. Що являє собою типологічна класифікація видань?

Практичні завдання:

1. Запропонуйте власну схему класифікації видань за формально-видавничими ознаками. 
2. Підготуйте класифікацію видань за ступенем аналітико-синтетичної переробки інформації.

Література: (1, 2, 7, 8, 9)

ЗМ 12. Типологічні ознаки електронних видань (2 год.)

Теоретичні питання:

1. Особливості електронних ресурсів. 
2. Класифікація електронних видань. 
3. Типологічні ознаки електронних документів.

Практичні завдання:

1. Порівняти типологічні ознаки електронних документів у порівнянні з документами на паперових носіях.

Література: (1, 2, 7, 8, 9)

ЗМ 13. Книга як вид документа (2 год.)

Теоретичні питання:

1. Визначення поняття книга. 
2. Еволюція книги як матеріально-конструктивного об’єкта.
3. Структура книги. 
4. Книга як вид медіа.

Практичні завдання:

1. Підготуйте доповідь «Основні етапи розвитку книги».

Література: (1, 2, 7, 8, 9)

ЗМ 14. Періодичні та продовжувані видання (2 год.)

Теоретичні питання:

1. Класифікація видань за періодичністю.
2. Газета як джерело оперативної інформації. 
3. Журнал як вид періодичного видання. 
4. Бюлетені, періодичні збірники, календарі та експрес-інформація.

Практичні завдання:

1. Дайте аналіз структурі та реквізитам запропонованих викладачем газет та журналів.

Література: (1, 2, 7, 8, 9)

Модуль 2. Ідеографічні та іконічні документи

ЗМ 15. Картографічні та музичні документи (2 год.)

Теоретичні питання:

1. Назвіть характерні риси картографічних документів. 
2. Що таке картографічна генералізація?
3. Дайте аналіз класифікації картографічних документів за матеріальною конструкцією. 
4. Зазначте основні характеристики музичного документа. 
5. Проаналізуйте нотний документ як основний різновид музичного документа.

Практичні завдання:

1. Назвіть основні реквізити картографічного документа.

Завдання №1 виконується на основі комплекту таких картографічних документів: географічна карта сучасної України, атлас історії України, політичний глобус.

Література: (1, 2, 7, 8, 9)

ЗМ 16. Ізографічні документи (2 год.)

Теоретичні питання:

1. Ізографічне видання: основні поняття.
2. Види видань за класифікаційними ознаками.
3. Листівка як вид ізографічного документа.
4. Характеристика художніх листівок.

Практичні завдання:

1. Підготуйте письмове повідомлення на тему: «Історія розвитку ізографічних документів»

Література: (1, 2, 7, 8, 9)

ЗМ 17. Аудіовізуальні документи (2 год.)

Теоретичні питання:

1. Класифікація аудіовізуальних документів.
2. Історія виникнення та розвиток аудіовізуальних документів.
3. Кінодокументи.
4. Фотодокументи.
5. Фонодокументи.

Практичні завдання:

1. Розробіть бібліографічний опис аудіовізуальних документів, представлених у мережі Інтернет.
2. Підготуйте письмове повідомлення на тему: “Історія розвитку ізографічних документів”.

Література: (1, 2, 7, 8, 9)

 

Завдання для самостійної роботи

Розділ І. Основи документознавства

Модуль 1. Етапи розвитку та засади документознавства

ЗМ 1. Вступ. Основні етапи розвитку документознавства (8 год.)

Питання для обговорення:

1. Визначте особливості основних етапів розвитку документознавства.
2. В чому полягає теорія документації Поля Отле?

Практичне завдання:

1. Розкрийте розвиток взаємозв’язків документознавства з іншими науками.

Література: (4, 5, 6, 7, 9)

ЗМ 2. Сучасні погляди на структуру науки про документ (10 год.) 

Питання для обговорення:

1. Охарактеризуйте основні підходи до визначення структури документознавства. 2. Визначте структурні особливості загального документознавства.
3. За якими ознаками здійснюється диференціація спеціального документознавства.

Практичне завдання:

1. Розробіть схему структури сучасного документознавства.
2. Поясніть внесок українських вчених у розвиток документознавства.

Література: (4, 5, 6, 7, 9)

ЗМ 3. Системи документування та їх еволюція. Розвиток носіїв інформації (12 год.)

Питання для обговорення:

1. У чому полягає сутність і зміст системного, структурного, функціонального і модельного підходів до вивчення документу як центрального об’єкту документознавства.
2. Дайте характеристику текстовим формам документування. Піктографічне письмо. Логограми (ієрогліфи), фонетичні позначки, детермінативи.
3. Алфавітне (словесне) письмо.

Практичне завдання:


1. Підготуйте словник-тлумачник з документознавства. 2. Визначте різницю між поняттями “письмо” та “писемність”.

Література: (4, 5, 6, 7, 9)

Модуль 2.Основи теорії документа.

ЗМ 4. Методологічні основи знань про документ (8 год.)

Питання для обговорення:

1. У чому полягає сутність і зміст системного, структурного, функціонального і модельного підходів до вивчення документу як центрального об’єкту документознавства.
2. Яка специфіка використання інформаційного і діяльнісного підходу в документознавстві. 3. Охарактеризуйте пізнавальні можливості основних методів документознавчих досліджень.

Практичне завдання:

1. Розкрийте сутність принципів історизму, об’єктивності, усебічності та цілісності при вивченні управлінських документів.

Література: (4, 5, 6, 7, 9)

ЗМ 5. Визначення терміна “документ”. Властивості, функції й ознаки документа (10 год.)

Питання для обговорення:

1. Охарактеризуйте основні визначення поняття документ. Ваше ставлення до цих визначень.
2. Дайте визначення основних ознак документа.
3. Поясніть, у чому полягають основні властивості документа як матеріального об’єкту і носія інформації.
4. Які аспекти людської діяльності відображені у визначеннях терміна “документ”?

Практичні завдання:

1. Розробіть схему функцій документа.
2. Розробіть схему структури документа.

Література: (4, 5, 6, 7, 9)

ЗМ 6. Інформаційні та матеріальні рівні документа Комунікаційні можливості документа (10 год.)

Питання для обговорення:

1. Проаналізуйте взаємозв’язок понять “інформація” та “документ” за додатковою літературою (термінологічними словниками, довідниками, стандартами, працями відомих науковців тощо).
2. Назвіть основні аспекти визначення поняття “артефакт”.
3. У чому полягає артефактна цінність документа?

Література: (4, 5, 6, 7, 9)

Модуль 3. Організація створення документа

ЗМ 7. Види структур і реквізити документа (12 год.)

Питання для обговорення:

1. Поясніть, яким чином організується процес створення документа.
2. Охарактеризуйте основні методи створення інформації.

Практичне завдання:

1. Дайте характеристику основних етапів створення документв.
2. Історія походження терміна „реквізит”.

Література: (4, 5, 6, 7, 9)

ЗМ 8. Розвиток класифікації документів Комплексна схема класифікації документів (7 год.)

Питання для обговорення:


1. Дайте характеристику різним підходам до проблеми класифікації документів.
2. Назвіть основні критерії побудови класифікаційних рядів документів.
3. Дайте аналіз типологічній класифікації документів.

Практичні завдання:


1. Розробіть схему класифікацій документів за їх змістом.
2. Розробіть схему формальних класифікацій документів.
3. Розробіть схему фасетно-блочної класифікації документів.

Література: (4, 5, 6, 7, 9)

ЗМ 9.Особливості машиночитаних документів (4 год.)

Питання для обговорення:

1. У чому полягає специфіка електронних документів?
2. Охарактеризуйте основні види електронних документів.
3. Визначте особливості основних видів носіїв електронної інформації.
4. Поясніть, у чому полягають переваги і недоліки CD Rom як носія інформації.
5. Перспективи розвитку голографічного документа.

Практичні завдання:

1. Складіть бібліографічний список електронних документів, що представлені на п’яти Web-сайтах.

Література: (4, 5, 6, 7, 9)

Розділ ІІ. Основні види та типи документів

Модуль 1. Документація офіційного походження. Видання як вид документа

ЗМ 10. Системи документації офіційного походження, їх характеристика (4 год.)

Питання для обговорення:

1. Дайте аналіз розвиту систем документації на сучасному етапі.
2. Проаналізуйте якісні зміни складу і змісту систем документації.
3. Як співвідносяться поняття “управлінська інформація” та “управлінська документація”.
4. Охарактеризуйте специфічні особливості й основні етапи розвитку документів офіційного походження.
5. Дайте характеристику основних видів службових документів, їх структури і реквізитів.

Практичні завдання:

1. Зробіть порівняльний аналіз понять «діловий документ», «управлінський документ», «службовий документ».

Література: (1, 4, 7, 9)

ЗМ 11. Види документації установи. Економічна та наукова системи документації (4 год.)

Питання для обговорення:

1. Препринт як вид неопублікованого документа.
2. Нормативний документ: поняття стандартизації. Стандарт як основний вид нормативного документа.
3. Технічні умови як невід’ємна частина документації на продукцію.
4. Патентний документ: історія, визначення, юридичний статус.

Практичні завдання:

1. Дайте аналіз розвиту систем документації на сучасному етапі. Проаналізуйте якісні зміни складу і змісту систем документації.
2. Дайте визначення понять "неопублікований документ", "звіт про НДР і ДКР"," депонований рукопис ", ”дисертація ", “автореферат дисертації”, "препринт" , "оглядово-аналітичний документ" .

Література: (1, 4, 7, 9)

ЗМ 12. Загальні ознаки видань. Класифікаційна схема видань (4 год.)

Питання для обговорення:

1. Структура, реквізити та допоміжний апарат видань.
2. Загальна класифікаційна характеристика видань.

Практичні завдання:

1. Створити схему-опору «Класифікація видань».

Література: (1, 4, 7, 9)

ЗМ 13. Типологічні ознаки електронних видань (4 год.)

Питання для обговорення:

1. Співвідношення понять «електронні видання», «електронні ресурси» та «електронні документи».

Практичні завдання:

1. Створити схему-опору «Класифікація електронних видань».

Література: (1, 4, 7, 9)

ЗМ 14. Книга як вид документа (4 год.)

Питання для обговорення:

1. Охарактеризуйте основні етапи розвитку книги та еволюції її змісту і форми.
2. Поясніть документознавчий та книгознавчий підходи до визначення поняття “книга”.

Практичні завдання:

1. Запропонуйте класифікацію книг з документознавства та інформаційної діяльності.
2. На основі самостійного пошуку в мережі Інтернет приведіть приклади книг по кожному виду запропонованої Вами класифікації.
3. На основі пошуку в мережі Інтернет підготуйте бібліографічний список електронних книг.

Література: (1, 4, 7, 9)

ЗМ 15. Періодичні та продовжувані видання (5 год.)

Питання для обговорення:

1. Поясніть, у чому полягають особливості періодичних видань.
2. Приведіть сутнісні ознаки видань, що продовжуються.
3. Дайте характеристику журналу як періодичного видання.
4. Охарактеризуйте газету як вид видання і джерело інформації.

Практичні завдання:

1. Визначте характерні особливості періодичних видань.
2. Назвіть та проаналізуйте специфічні особливості різних видів періодичних видань.
3. Визначте характерні особливості продовжуваних видань.

Література: (1, 4, 7, 9)

Модуль 2. Ідеографічні та іконічні документи

ЗМ 16. Картографічні та музичні документи (5 год.)

Питання для обговорення:

1. Проаналізуйте еволюцію розвитку картографічних документів.
2. Назвіть основні властивості карти як основного виду картографічного документа.

Практичні завдання:

1. Назвіть основні реквізити картографічного документа.

Завдання №1 виконується на основі комплекту таких картографічних документів: географічна карта сучасної України, атлас історії України, політичний глобус.

Література: (1, 4, 7, 9)

ЗМ 17. Ізографічні документи (8 год.)

Питання для обговорення:

1. Назвіть специфічні риси ізографічних документів. 2. Охарактеризуйте основні види ізографічних видань.

Практичні завдання:

1. Підготуйте доповідь на тему: «Листівка як вид ізографічного документа»

Література: (1, 4, 7, 9)

ЗМ 18. Аудіовізуальні документи (9 год.)

Питання для обговорення:

1. Назвіть основні види аудіовізуальних документів, у чому полягає їх специфіка? 2. Дайте визначення поняттям “аудіовізуальний твір”, “аудіовізуальний документ”, “аудіовізуальні засоби”.

Практичні завдання:

1. Зробіть бібліографічний список аудіовізуальних документів, представлених у мережі Інтернет.

Література: (1, 4, 7, 9)

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО»

 1. Документознавство: сучасний стан та перспективи розвитку.
 2. Історія документознавства.
 3. Документ як системний об'єкт.
 4. Теорія та історія документа.
 5. Методика документознавчих досліджень.
 6. Сучасні концепції структури документознавства.
 7. Документ у системі соціальної комунікації.
 8. Сучасний розвиток документознавства в Україні.
 9. Перспективи розвитку документознавства як навчальної дисципліни.
 10. Книга як вид документа.
 11. Кінодокумент: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.
 12. Фотодокумент: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.
 13. Фонодокумент: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.
 14. Картографічний документ: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.
 15. Нотний документ: історія, сучасний стан, перспективи розвитку.
 16. П. Отле і документаційна наука.
 17. К. Мітяєв і його роль у становленні сучасного документознавства.
 18. Періодичне видання як вид документа.
 19. Документознавство як метанаука чи система знань.
 20. Теоретичні засади спеціального документознавства.
 21. Еволюція методів і засобів документування.
 22. Електронна книга як вид документа.
 23. Документ як інформаційний ресурс.
 24. Еволюція і стандартизація поняття «документ».
 25. Функціональна сутність поняття «документ».

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 1. Документознавство як наукова та навчальна дисципліна.
 2. Джерельна, історіографічна бази курсу «Документознавство».
 3. Історія виникнення документа, його генезис.
 4. Розвиток традиції дослідження інформаційної складової документа.
 5. Еволюція матеріальної основи документа, способів, техніки фіксації інформації.
 6. Документ як системний об'єкт.
 7. Розвиток організаційного рівня дослідження документів у XIX ст.
 8. П. Отле, А. Лафонтен та документаційна наука. "Трактат про документацію" (1934).
 9. К. Мітяєв і теоретичне оформлення документознавства.
 10. Розвиток документаційної науки, документології, документалістики, документознавства у 1960-1970-хрр.
 11. Формування нової концепції документознавства у 1980-1990-х рр.
 12. Розвиток сучасного документознавства як науки та навчальної дисципліни в Україні.
 13. Концепції документознавства С. Кулешова, Н. Кушнаренко.
 14. Документознавство як інтегральна наукова дисципліна про документ і документно-комунікаційну діяльність.
 15. Об'єкт, предмет, завдання, функції документознавства.
 16. Методологічні, методичні засади документознавства.
 17. Сутність і форми зв'язків документознавства зі спорідненими науками, галузями знань.
 18. Концепції документа як засобу збереження інформації та комунікації.
 19. Теорії класифікації, типології документів.
 20. Документування: загальна характеристика.
 21. Кодування інформації.
 22. Знаковий метод фіксування інформації.
 23. Символ і знак.
 24. Класифікація знаків.
 25. Мова як засіб кодування інформації.
 26. Документ як знакова система.
 27. Способи і засоби запису інформації.
 28. Структура документознавства.
 29. Загальне документознавство.
 30. Спеціальне документознавство.
 31. Документ як наукове поняття.
 32. Походження терміна "документ", еволюція його початкового значення.
 33. Властивості документа.
 34. Ознаки документа.
 35. Функції документа.
 36. Інформаційна складова документа.
 37. Матеріальна складова документа.
 38. Поняття «структура документа», «реквізити документа».
 39. Поняття «зміст документа».
 40. Властивості інформації.
 41. Текст документа.
 42. Документ як артефакт.


Форум Карта сайту Пошук по сайту