Установчій договір про створення Товариства з обмеженою відповідальністю

м. ______________                                                                 "__" ____________

Засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю виступають:

1) ___________________________________________________________________
                                                (прізвище, ім'я та по батькові)

2) ___________________________________________________________________
                                                (прізвище, ім'я та по батькові)

Сторони уклали договір про створення Товариства з обмеженою

Відповідальністю ____________________________________________________________________
                                                         (назва товариства)

(надалі - Товариство), що знаходиться за адресою:_________________________ ____________________________________________________________________

1. Товариство з моменту державної реєстрації є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку, штампи, товарний знак та інші реквізити.

2. Товариство створюється з метою задоволення потреб в його послугах (роботах, товарах) та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів учасників Товариства, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу.

3. Товариство може створювати на території України, а також за її межами дочірні підприємства, філії та представництва. Філії та представ-ництва Товариства діють на підставі Положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі затверджених Товариством статутів.

4. Товариство може бути учасником спільних підприємств, акціонерних товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань.

5. Учасники Товариства несуть відповідальність у межах їх вкладів. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.

6. Предметом діяльності Товариства є:_______________________________

7. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності

8. Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо своєї діяльності.

9. Товариство може від свого імені укладати угоди, набувати май нові та особисті немайнові права, виступати в суді, господарському суді та третейському суді.

10. Товариство у своїй діяльності керується чинним .законодавством, цим Договором, статутом, а також внутрішніми локальними нормативними актами.

11. Товариство здійснює свою зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України.

12. Права та обов'язки учасників Товариства визначаються його статутом.

13. Товариство є власником майна, переданого йому учасниками, одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

14. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків його учасників створюється статутний фонд у розмірі ____________ грн. (сума цифрами)

Частка в статутному фонді:

____________грн., ______% (сума цифрами)

______________грн., ______ % (сума цифрами)

15. До державної реєстрації Товариства учасники в строк _______з моменту підписання Договору вносять до статутного фонду 30% свого вкладу. Решту вкладу (70%) учасники вносять до статутного фонду протягом _____________________. У разі невиконання цього зобов'язання у визначений термін учасник сплачує за час прострочення_______% річних з недовнесеної суми.

16. У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі ___% статутного фонду за рахунок щорічних відрахувань - __% від чистого прибутку Товариства. Кошти фонду знаходяться в повному розпорядженні Товариства. Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду. Якщо коштів резервного фонду недостатньо, учасники приймають рішення про додаткові джерела фінансування.

17. Органи управління Товариством, їх компетенція визначаються статутом Товариства.

18. Контроль за фінансовою і господарською діяльністю Товариства здійснюється ревізійною комісією. Порядок створення, кількісний склад та сфера діяльності ревізійної комісії визначаються статутом Товариства.

19. У разі ліквідації Товариства кожному з учасників виплачується вартість частини майна Товариства, пропорційна до його частки у статутному фонді Товариства.

20. Договір набирає чинності з моменту його підписання учасниками.

21. Цей договір складено в примірниках, один з яких знаходиться у справах нотаріальної контори, а інші - в учасників.

22. Додаткові умови Договору__________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

23. Учасники:

1)_________________________________________________________________
                                                 (прізвище, ім'я, та по батькові)

паспорт серія № виданий “__”__________року _________________________ _________________________________________________________________ (назва органу, що видав паспорт)

2)________________________________________________________________
                                                 (прізвище, ім'я та по батькові)

паспорт серія № виданий " " року______________________________________

__________________________________________________________________
                                              (назва органу, що видав паспорт)

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ: __________________ ____________________

 

Завантажити у форматі DOC: founding_treaty.doc [46,5 Kb] (cкачиваний: 1875)Форум Карта сайту Пошук по сайту