Договір підряду

м. _____                                                                                 «__» ________200_р.

ЗАМОВНИК: Готель ________, в особі директора ______________, що діє на підставі Статуту , з одного боку і ПІДРЯДНИК: ТОВ „ _________ „ в особі директора __________________що діє на підставі Статуту , з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК зобов'язується виконати у відповідності до умов даного договору професійне ( спеціальне ) експертне обстеження пасажирських ліфтів розташованих за адресою м._______ вул..________________, а ЗАМОВНИК зобов'язується оплатити проведені ПІДРЯДНИКОМ роботи, згідно цього договору.

2. СТРОКИ ПОЧАТКУ І ЗАВЕРШЕННЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. ПІДРЯДНИК зобов'язується розпочати виконання робіт з моменту підписання договору.

2.2. ПІДРЯДНИК зобов'язується виконати роботу протягом одного календарного місяця з дати отримання попередньої оплати на свій розрахунковий рахунок згідно п. 6.1. даного договору.

2.3. Після закінчення виконання робіт ПІДРЯДНИК зобов'язаний надати ЗАМОВНИКУ відповідні технічні висновки, які включають в себе висновки про стан обладнання та акт виконаних робіт.

2.4. Після отримання технічних висновків Замовник зобов'язуються прийняти та оплатити виконані роботи на протязі трьох календарних діб з дати підписання акту або актів виконаних робіт в відповідності з ними.

2.5. Даний Договір вступає в дію з моменту його підписання представниками обох зі Сторін та діє до повного взаєморозрахунку сторін.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов'язки ЗАМОВНИКА

3.1.1. ЗАМОВНИК зобов'язаний надати ПІДРЯДНИКОВІ вільний доступ робітникам ПІДРЯДНИКА на об'єкт обстеження.

3.1.2. ЗАМОВНИК зобов'язаний оплатити виконану ПІДРЯДНИКОМ роботу після здачі всієї роботи, якщо інше не встановлене законом.

3.2. Права ПІДРЯДНИКА.

3.2.1. ПІДРЯДНИК має право не братися за роботу, а розпочату роботу зупинити у разі порушення ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань за договором, внаслідок якого початок або продовження робіт ПІДРЯДНИКОМ виявляються неможливими чи значно ускладненими.

3.3. Обов 'язки ПІДРЯДНИКА

3.3.1. ПІДРЯДНИК зобов'язується у встановлений строк виконати роботи по професійному (спеціальному) експертному обслідуванні ліфтів ЗАМОВНИКА.

3.3.2. ПІДРЯДНИК зобов'язаний своєчасно приступити до виконання замовлення.

3.3.3. ПІДРЯДНИК зобов'язаний здати належно в виконану роботу ЗАМОВНИКОВІ в обумовлений договором строк.

3.3.4. ПІДРЯДНИК зобов'язаний при виконані умов даного договору дотримуватися встановлених норм та правил виконання робіт обумовленим цим Договором.

4. ВАРТІСТЬ РОБІТ

4.1. Вартість робіт за даними договором складає: ____________________

4.2. Вартість робіт з експортного обстеження _________________________________________________________________ гривні __ коп., в т.ч. ПДВ ______грн. __коп.

5. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ОБ'ЄКТА (РОБІТ)

5.1. Прийняття робіт ЗАМОВНИКОМ оформлюється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.

5.2 Пункт здачі - приймання: об'єкт обстеження. 6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ.

6.1. Замовник здійснює попередню оплату в розмірі 50 % від суми вказаної в ст. 4 даного договору на виконання робіт.

6.2. Остаточний розрахунок проводиться в безготівковому виді шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника, згідно актів виконаних робіт на протязі десяти календарних днів з дати їх підписання.

7. УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ, ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Одержавши проект договору у двох примірниках, друга сторона розглядає його, в разі згоди із запропонованими умовами договору підписує його і один примірник у 20 - денний строк надсилає оферентові. У цьому випадку договір вважається укладеним. За наявності заперечень щодо умов договору сторона, яка одержала проект договору, складає протокол розбіжностей, про що робить застереження в договорі, та в двадцятиденний строк надсилає другій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором.

7.2. Сторона, яка вважає за необхідне змінити чи розірвати договір на капітальний ремонт надсилає пропозиції про це другій стороні за договором.

7.3. Сторона, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, повинні відповісти на неї не пізніше 20 днів після одержання пропозиції. Якщо сторони не досягли згоди щодо зміни чи розірвання договору, а також у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення господарського суду м. _______.

7.4. Договір вступає в силу з моменту підписання та діє до повного взаєморозрахунку сторін.

7.5. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін.

7.6. У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін.

7.7. Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, або змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов:

  1. в момент укладання договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;
  2. зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;
  3. виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;
  4. із суті договору або звичаїв ділового обороту не впливає, що ризик зміни обставини несе заінтересована сторона.

7.8. Всі зміни та доповнення до цього договору вносяться шляхом укладання додаткових угод підписаних повноважними представниками сторін.

8.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За неналежне та несвоєчасне виконання своїх зобов'язань сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Даний договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі сторін.

9.2. У випадках непередбачених даним договором сторони керуються чинним цивільним та господарським законодавством України.

9.3. ПІДРЯДНИК є платником податку на прибуток на загальних підставах.

9.4. ЗАМОВНИК є латником податку на прибуток на загальних підставах..

10. АДРЕСА, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

Підрядник:                                                        Замовник:

ТОВ "_____" Готель

поштова адреса _______________                  поштова адреса _______________

юридична адреса ______________                  юридична адреса ______________

тел__________________________                   тел_______________

код _________ МФО __________                      код ______ МФО ________

р/р __________________________                  р/р ______________

Філія ________________________                   Філія ___________________

Директор ТОВ „______________"                     Директор _____________

                    М.П.                                                                       М.П.Форум Карта сайту Пошук по сайту