Договір дарування

м. _____                                                                                 «__» ________200_р.

ТОВ _________ , далі – ДАРУВАЛЬНИК, в особі ____________, що діє на підставі Статуту з одного боку, і ТОВ _________- в особі ____________далі – ОБДАРОВУВАНИЙ, з другого боку (далі – Сторони), уклали цей договір дарування про таке:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ДАРУВАЛЬНИК зобов’язується безоплатно передати у власність ОБДАРОВУВАНОМУ майно (ділі – дарунок), зазначене в п. 1.2. Договору.

1.2. Дарунком за цією угодою є ______________________________________

2. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Дарувальник зобов’язується протягом з моменту підписання цього Договору передати ОБДАРОВУВАНОМУ майно, зазначене в п. 1.2. цього Договору.

2.2. Передача майна здійснюється за умови несплати ДАРУВАЛЬНИКОМ боргу у розмірі вартості дарунка ОБДАРОВУВАНОМУ.

2.3. ОБДАРОВУВАНИЙ має право в будь-який час до передання йому дарунка від нього відмовитися. Відмова ОБДАРОВУВАНОГО від дарунка має бути виконана у письмовій формі. У цьому разі договір дарування вважається розірваним з моменту отримання ДАРУВАЛЬНИКОМ відмови.

2.4.ДАРУВАЛЬНИК має право відмовитися від передачі дарунка, якщо після укладання Договору його майновий стан істотно погіршився.

2.5.ДАРУВАЛЬНИК зобов’язаний повідомити ОБДАРОВУВАНОГО про недоліки дарунка або його особливі властивості, які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна ОБДАРОВУВАНОГО або інших осіб.

2.6.У разі невиконання ДАРУВАЛЬНИКОМ обов’язків, наведених у п.

2.5. цього Договору, він зобов’язаний відшкодувати шкоду, заподіяну майну, і шкоду, заподіяну каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю в результаті володіння або користування дарунком.

3.ІНШІ УМОВИ

3.1.Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і припиняється належним виконанням.

3.2.Цей Договір складено у двох примірниках – по одному для кожної Сторони.

3.3.Усі зміни і доповнення до цього Договору повинні бути складені у письмовій формі та підписані Сторонами.

4. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ДАРУВАЛЬНИК                                                                           ОБДАРОВУВАНИЙ

____________                                                                             _____________

____________                                                                             _____________

____________                                                                             _____________

Тел. ________                                                                              Тел. _________

____________                                                                             _____________
      (підпис)                                                                                          (підпис)Форум Карта сайту Пошук по сайту