Договір побутового підряду

м. _____                                                                                 «__» ________200_р.

ЗАМОВНИК: ТОВ „_________” в особі директора______________________ що діє на підставі Статуту з одного боку, і ПІДРЯДНИК: ТОВ___________ в особі директора, що діє на підставі ___________-з іншого боку, уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК бере на себе зобов’язання по монтажу __________________________________________________________

2. СУМА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Сума Договору в себе вартість всіх робіт, матеріалів та обладнання, наданих ПІДРЯДНИКОМ, та встановлюється згідно кошторису, що є невід’ємною частиною Договору, дорівнює: _________ грн., в т.ч. ПДВ – 20% - ______грн. __коп.

2.2. Оплата ЗАМОВНИКОМ проводиться в 2 (два) етапи: - 1-й етап – ЗАМОВНИК перераховує ПІДРЯДНИКУ аванс в розмірі 70% від загальної суми Договору (п. 2.1.), що становить ________грн., в т.ч. ПДВ – 20% - 1_________протягом трьох робочих днів з моменту підписання Договору. - 2-й етап – повний розрахунок за роботу здійснюється ЗАМОВНИКОМ після її виконання ВИКОНАВЦЕМ, протягом трьох робочих днів після підписання Акту виконаних робіт.

2.3. У випадках непередбаченої зміни об’ємів робіт, вартості комплектуючих приладів та матеріалів, змін діючого законодавства, прийнятті нових додатків і т. і., вартість робіт може бути відкоректована за погодженням Сторін, шляхом підписання додаткового Договору до цього Договору.

3. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

3.1. Здача обладнання в експлуатацію після закінчення робіт проводиться ПІДРЯДНИКОМ представникові ЗАМОВНИКА. Закінчення робіт фіксується шляхом підписання сторонами акту їх виконання.

3.2. Термін виконання робіт за Договором становить

7 робочих днів з моменту надходження коштів перерахованих ЗАМОВНИКОМ ПІДРЯДНИКУ, згідно Договору.

4. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. ПІДРЯДНИК зобов’язується здійснити передбачені умовами Договору роботи якісно та у встановлений термін. Матеріали та обладнання, використані під час робіт, повінні бути попередньо погоджені із ЗАМОВНИКОМ. У випадках виявлення в роботі ПІДРЯДНИКА дефектів, вони виправляються безкоштовно на підставі складеного про це двостороннього акту та у встановлений сторонами термін, який не повинен перевищувати три дні з моменту складання акту. В цьому випадку ЗАМОВНИК не підписує акт виконаних робіт до моменту усунення всіх дефектів.

4.2. ЗАМОВНИК надає ПІДРЯДНИКУ упорядковане приміщення для розміщення персоналу, зберігання приладів, матеріалів, інструментів, спецодягу на час виконання робіт.

4.3. ПІДРЯДНИК, на протязі одного року з дати підписання сторонами акту виконаних робіт, бере на себе зобов’язання в безкоштовній заміні засобів сигналізації, що вийшли з ладу, протягом трьох діб після надходження заявки ЗАМОВНИКА. В протилежному випадку ПІДРЯДНИК відшкодовує збитки, понесені у зв’язку з цим ЗАМОВНИКОМ.

4.4.ПІДРЯДНИК забезпечує навчання персоналу ЗАМОВНИКА, порядку експлуатації засобів сигналізації, що входять в загальну суму Договору.

4.5. За прострочення виконаних робіт згідно Договору п. 3.2., 4.1., 4.3., ПІДРЯДНИК сплачує ЗАМОВНИКУ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми Договору за кожен день прострочення.

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

5.1.Спори між ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ вирішуються шляхом переговорів. При недосягненні згоди сторін спори між ними вирішуються у встановленому діючим законодавством України порядком.

5.2. Сторони звільняються від відповідальності (повністю або частково), якщо невиконання чи неналежне виконання обов’язків виникло в наслідок обставин непереборної сили, які виникли після укладання Договору та впливають на виконання обов’язків Сторін, а також документально підтверджені висновками уповноважених на це органів. Сторона, для якої виникли такі обставини, повідомляє іншу Сторону протягом одного дня, після чого додатковим Договором Сторони вирішують подальшу дію цього Договору.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ

6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання двома Сторонами та діє до повного виконання ними своїх зобов’язань за Договором.

6.2. Всі доповнення та зміни до цього Договору оформляються додатковими Договорами, підписаними представниками обох Сторін, які є невід’ємною частиною.

6.3. Цей Договір складений українською мовою в 2-х екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по екземпляру для кожної сторони.

7. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ

7.1. До Даного Договору додаються:

"Локальний кошторис" на 3-x стор.

Додаток до Даного Договору складає його невід'ємну частину.

8.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК:                                                                     ЗАМОВНИК:

____________                                                                   _____________

____________                                                                   _____________

____________                                                                   _____________

Тел. ________                                                                    Тел. _________

____________                                                                   _____________
      (підпис)                                                                                (підпис)Форум Карта сайту Пошук по сайту