Договір фінансового страхування

м. Київ                                    №__________                  "___"_________ 200_року

Страховик:_______________________________________________________,

Страхувальник:___________________________________________________,

Вигодонабувач:___________________________________________________,

керуючись Законом України "Про страхування" та Правилами страхування, уклали цей Договір про наступне: випадок ним по

1. Предмет Договору

1.1. Страхування відповідальності Страхувальника на випадок невиконання (неналежного виконання) ним зобов'язань, взятих по Контракту ____________________________________________________ і виконання ____________________________________________________робіт __________ (далі по тексту- Контракту, Додаток 1) укладеного між Страхувальником та Вигодонабувачем.

2. Об'єкт страхування

2.1. Майнові інтереси, що не суперечать чинному законодавству України і пов'язані з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди Вигодонабувачу при невиконанні (неналежному виконанні) зобов'язань прийнятих на себе за Контрактом.

3. Страхова сума (ліміт відповідальності Страховика):

3.1. ___________________ грн.

4. Страховий випадок це

4.1. За цим Договором є невиконання та/або неналежне виконання Страхувальником зобов'язань прийнятих на себе за Контрактом з вини останнього, а саме - нецільове використання коштів виділених відповідно до Контракту.

5. Страховий тариф v5.1. Страховий тариф складає ______% від розміру страхової суми.

6. Страхова премія

6.1. Страхова премія складає _________________ гривень, і повинна бути сплачена одноразово в повному обсязі на протязі З (трьох) днів з моменту одержання Страхувальником коштів від Вигодонабувача. Дана сума є умовною та залежить від офіційно встановленого НБУ курсу Євро до гривні на день сплати.

7. Строк дії Договору

7.1. Договір набуває чинності з моменту надходження страхової премії в порядку і розмірі, передбачених п. 6.1 цього Договору, на р/рахунок Страховика.

7.2. Дія Договору закінчується 2004 року.

8.1. Цей Договір може бути змінений та/або доповнений за згодою Сторін.

8.2. Всі уточнення, зміни та/або доповнення до Договору вважаються дійсними при їх підписанні Сторонами, і оформлюються в письмовій формі у вигляді додатків до нього (акти, протоколи розбіжностей тощо), які є невід'ємною частиною цього Договору.

9.1. Цей Договір припиняє дію за згодою Сторін, а також у разі:

9.1.1. Закінчення терміну дії Договору:

9.1.2 Виконання Страхувальником зобов'язань за Контрактом перед Вигодонабувачем у повному обсязі.

9.1.3. Виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником

9.1.4. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.2. Договір страхування може достроково припинити дію на підставі підписаного Сторонами протоколу про припинення дії договору з ініціативи будь-якої з Сторін, яка зобов'язана письмово повідомити про це іншу Сторону не пізніше як за ЗО днів до бажаної дати припинення дії цього Договору. В протоколі обов'язково зазначається наявність або відсутність претензій сторін одна до одної.

9.2.1. У разі дострокового припинення дії цього Договору за вимогою Страхувальника, Страховик на підставі протоколу про припинення дії договору повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього Договору з вирахуванням 20 відсотків на ведення справи та фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором.

9.2.2. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням умов цього Договору Страховиком, то останній в повному обсязі повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі.

9.2.3. При достроковому припиненні дії цього Договору за вимогою Страховика, Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.

9.2.4. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору з вирахуванням 20 відсотків на ведення справи, фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором.

10. Права та обов'язки

10.1. Сторони зобов'язуються не розголошувати відому їм конфіденційну і сторін комерційну інформацію про діяльність одна одної та зміст цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України. 10.2. Страхувальник зобов'язаний:

10.2.1. У повному обсязі виконувати обов'язки, покладені на нього Контрактом та цим Договором.

10.2.2. Сплатити страхову премію в порядку і обсягах, передбачених п. 6.1 цього Договору

10.2.3. Подати Страховику письмове повідомлення (телеграмою або факсограмою) про настання страхового випадку по можливості негайно, але не пізніше 24-х (двадцяти чотирьох) годин з моменту його настання.

10.2.4. По можливості, негайно, але не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту, як йому стане відомо, інформувати Страховика про всі обставини, що можуть вплинути на зміну ризику (ступеня ризику), бути ознакою або причиною настання страхового випадку.

10.2.5. Надати Страховику копію Контракту завірену "мокрою" печаткою Страхувальника.

10.2.6. Передати Страховику, в разі виплати страхового відшкодування

10.2.7. право регресу до третьої особи, винної в настанні страхового випадку.

10.3. Страхувальник має право:

10.3.1. Ознайомитися з Правилами.

10.3.2. Самостійно представляти свої інтереси в суді, а також звертатися до Страховика за консультаціями.

10.4. Страховик зобов'язаний:

10.4.1. Ознайомити Страхувальника з Правилами.

10.4.2. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування Вигодонабувачу в порядку, передбаченому п. 12.1-12.6 цього Договору.

10.5. Страховик має право:

10.5.1. Вимагати від Страхувальника надання інформації, яка має відношення до об'єкта страхування та страхового випадку і обставин його настання та перевіряти надану Страхувальником інформацію

10.5.2. При наявності причин, що дають підстави для сумнівів в обгрунтованості виплати страхового відшкодування - відстрочити його до отримання належного підтвердження або спростування цих причин.

10.4.3. Видати Страхувальнику страховий сертифікат на українській і англійській мовах, підписаний іноземним Перестраховиком, який підтверджує укладення даного Договору страхування.

11. Відповідальність сторін

11.1. Сторона, винна у порушенні обумовлених в Договорі термінів виконання грошових зобов'язань, сплачує пеню в розмірі 0,5% від суми, що підлягає перерахуванню, за кожний день затримки.

12. Порядок і умови виплати страхового відшкодування

12.1. Документами, що підтверджують факт настання страхового випадку, є копія письмової заяви Страхувальника на ім'я Вигодонабувача про неможливість виконання Страхувальником своїх зобов'язань передбачених Контрактом, з визначенням причин, якими вона викликана, та заява подана Страхувальником, відповідно до п. 10.2.3.

12.2. За вимогою Страховика Страхувальник та/або Застрахований повинні надати вказані Страховиком бухгалтерські та банківські документи, для з'ясування обставин страхового випадку.

12.3. Страховий акт складається Страховиком протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів після подачі Страхувальником заяви про настання страхового випадку і документів, що підтверджують цей факт. На акті мають бути вказані банківські та юридичні реквізити Вигодонабувача, завірені оригіналом підпису його представника та печаткою.

12.4. Страхове відшкодування, при настанні страхового випадку, виплачується Вигодонабувачу в межах вказаної в цьому Договорі страхової суми протягом 3 (трьох) банківських днів після складання страхового акту.

12.5. У випадку, якщо Страхувальник самостійно відшкодує Вигодонабувачу частину його збитків, розмір страхового відшкодування буде відповідно зменшений на цю частину.

12.6. Якщо в результаті розгляду заяви Страхувальника про виплату йому страхового відшкодування Страховик виявить, що мала чи має місце обставина, яка є підставою для відмови у виплаті страхового відшкодування (згідно ст. 13 даного договору), з якої випливає звільнення Страховика від сплати відшкодування, Страховик приймає рішення у відмові виплати, про що письмово повідомляє Страхувальника.

13. Обмеження страхування

13.1. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування в наступних випадках:

13.1.1 У разі невиконання Страхувальником своїх зобов'язань за даним Договором.

13.1.2. При наявності навмисних дій Страхувальника та/або Вигодонабувача, що сприяли настанню страхового випадку або збільшенню розміру збитків.

13.1.3. При створенні Страхувальником та/або Вигодонабувачем перешкод під час розслідування страхового випадку, в зв'язку з чим неможливо встановити його причини і розмір збитків.

13.1.4. Вчинення Вигодонабувачем та/або Страхувальником у змові чи з відома Вигодонабувача навмисних дій, спрямованих на настання страхового випадку.

13.1.5. Одержання Вигодонабувачем компенсації збитків від третьої сторони винної в їх нанесенні. В цьому випадку зобов'язання Страховика по сплаті страхового відшкодування стосуються лише різниці між сумою, що підлягає виплаті за умовами Договору і сумою одержаної компенсації.

13.1.6. У випадку невиконання Страхувальником своїх зобов'язань по цьому Договору, при настанні страхового випадку - обов'язок по відшкодуванню Застрахованому збитків покладається на Страхувальника.

13.1.7. В інших випадках, передбачених законодавством України.

14. Форс-мажорні обставини

14.1.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх зобов'язань за цим Договором страхування, якщо це є наслідком обставин непереборної сили, що виникли в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити та яким не могли запобігти розумними мірами, до яких відносяться наступні обставини: війна та військові дії, повстання, мобілізація, страйк на підприємстві сторони у Договорі, епідемія, природні катастрофи, акти органів влади, що впливають на виконання зобов'язань, та всі інші дії та події, які господарський суд визнає та оголосить обставинами непереборної сили.

14.2. Факт настання форс-мажорних обставин підтверджується в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

15. Арбітраж

15.1. Спори, що можуть виникнути між Сторонами з приводу виконання цього Договору, розглядаються шляхом переговорів.

15.1. Спори, по яких у результаті переговорів згоди між Сторонами не досягнуто, розглядаються у відповідності з чинним законодавством України.

16. Інші умови

16.1. Цей Договір складено у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони.

16.3. Страхове відшкодування за даним Договором виплачується у доларах США на адресу Вигодонабувача.

16.4. Під днями у цьому Договорі розуміються робочі дні.

16.5.Страхувальник з Правилами - ознайомлений, всі заявлені ним відомості, що можуть вплинути на оцінку ступеня ризику є достовірними.

16.6. В разі невиконання або неналежного виконання Сторонами умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

16.7. У випадках, не обумовлених даним Договором Сторони керуються чинним законодавством України.

16.8. Банківські реквізити та адреса Вигодонабувача: вказані на підставі інформаційного листа Вигодонабувача, який є невід"ємним додатком до даного Договору.

16.9. У випадку настання страхової події Страховик має укласти договір з Вигодонабувачем для проведення операцій, пов"язаних з купівлею та виплатою валюти.

16.10. Додатки є невід'ємною частиною цього Договору.

17. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:Форум Карта сайту Пошук по сайту