Договір траспортного експедирування (класична форма)

м. _____                                                                                  «__» ________200_р.

ТОВ "______________". іменоване далі "Експедитор", в особі директора _________., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони і ______________іменоване далі "Вантажовласник", в особі директора ____________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали даний договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Експедитор надає Вантажовласникові послуги транспортного експедирування поперевезенню вантажів (ТМЦ) залізничним транспортом відповідно до гл.65 і гл.66 ГК України і Постанови КМУ № 770 від 21.09.93 р. по видах діяльності 63.11.0. (КВЕД) "Транспортна обробка вантажів".

1.1.1. Експедитор у якості "Відправника вантажу" здійснює відправлення (переадресування) рухомого складу.

1.1.2. Експедитор у якості "Вантажоодержувача" здійснює прийом рухомого складу.

1.1.3. Експедитор робить оплату за перевезення (у т.ч. по СНД і третіх країнах) і інші платежі, зв'язані з перевезенням вантажів (страхування, фумігація, митні і т.п.).

1.2. Вантажовласник передає Експедиторові вантаж для транспортної обробки й оплачує вартість робіт (послуг).

2. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН

2.1. Обов'язки Експедитора при відправленні (переадресуванні) ТМЦ Вантажовласника ж/д транспортом:

2.1.1. Подати вагони і контейнери (рухомий склад) під навантаження за письмовими заявками Вантажовласника.

2.1.2. Розробити оптимальний маршрут проходження вантажу.

2.1.3. Оформити залізничну транспортну накладну (ж/д накладну).

2.1.4. Забезпечити відповідність навантаження вантажу Статутові Укрзалізниці (УЗ): "Технічним умовам навантаження і кріплення вантажів". "Правилам перевезень ваггажів" і іншим нормативним документам.

2.1.5. Викопати комплекс інформаційних послуг (розшук і встановлення місцезнаходження вантажу, спостереження за просуванням вантажу від станції відправлення до станції призначення).

2.1.6. Зробити оплату за перевезення й інші платежі.

2.1.7. При відправленні ТМЦ за межі митної території України зробити кріплення вантажу на рухомому составі й оформлення документів по перевезенні після оформлення вантажів у митному відношенні (під митним контролем).

2.2. Обов'язки Вантажовласника при відправленні (переадресуванні ) його вантажу залізничним транспортом:

2.2.1. Подати письмову заявку (Додаток 1 або 3) на поточний місяць, що містить зведення про передбачувану дату відправлення, необхідної кількості вагонів, станції відправлення і станції призначення, роду і кількості вантажу. Заявка подається не пізніше, ніж за п'ять днів до дати відправлення (переадресування).

2.2.2. При подачі заявки надати Експедиторові письмову згоду власника під'їзної колії на прийом рухомої о складу під навантаження.

2.2.3. Вчасно доставити вантаж до місця відправлення. Якщо навантаження здійснюється засобами Вантажовласника - зробити навантаження вантажу відповідно до Статуту УЗ і оплатити використання рухомого складу.

2.2.4. Надати Експедиторові не пізніше дати відправлення вагона(ів ) митну декларацію й інші документи, передбачені законодавством України для експорту.

2.2.5. Забезпечити відповідність стану вантажу відповідно "Правил перевезення вантажів"

2.2.6. Забезпечити відправлення потягу зі станції призначення вантажу ни станцію відправлення телеграми зі оди прийняти вантаж на адресу вантажоодержувача за заявкою Вантажовласника.

2.2.7. Передати по акту Експедиторові документи, прикладені до накладної, до 14.00 години . Вантаж, документи на який передані Експедиторові після зазначеного часу, відправляється на наступну добу.

2.2.8. У випадку, якщо Експедитор не оплачує тариф за межами України, Вантажовласник зобов'язаний не пізніше дати подачі вагона під навантаження забезпечити доставку на станцію відправлення телеграми про оплату транзитних платежів і надати Експедиторові інструкцію з заповнення накладної.

2.3. Обов'язки Експедитора при прийомі рухомою состава з ТМЦ Вантажовласника:

2.3.1. Прийняти у свою адресу рухомий склад відповідно до письмової заявки Вантажовласника.

2.3.2. Послати телеграму зі станції призначення на станцію відправлення про згоду прийняти вантаж.

2.3.3. Повідомити Вантажовласника про прибуття рухомого складу.

2.3.4. Прийняти вантаж від УЗ відповідно до "Правил перевезен, вантажів" і передати по акту Вантажовласникові.

2.3.5. Здійснити збереження вантажу з моменту одержання його від Замовника до передачі Вантажовласникові.

2.3.6. Зробити вивантаження вантажу через 2 години з моменту повідомлення Вантажовласника.

2.3.7. За заявкою Вантажовласника прийняти на збереження прибулий вантаж______

2.3.8. У випадку не точного або не повного заповнення Вантажовласником накладної по п. 2.4.3, видати вантаж тільки при наявності в одержувача доручення (письмового дозволу) відправника вантажу.

2.3.9. При одержанні вантажів через межі митної території України зробити оформлення документів по прийому рухомого складу поїзда в свій адрес і його вивантаження тільки після оформлення вантажу в митному відношенні . Пункт 2.3.6 договору в цьому випадку не застосовується.

2.3.10. Зробити оплату за перевезення й інші платежі.

2.4. Обов'язки Вантажовласника при відправленні рухомого складу на адресу Експедитора:

2.4.1. Не пізніше, ніж за п'ять днів до передбачуваної дати відправленню вантажу, представити Експедиторові письмову заявку (Додаток 2), що містить зведення по станції відправлення (найменування і реквізити залізниці), кількості вагонів (контейнерів), що прибувають на адресу Експедитора, кількості, найменуванні і характері вантажу.

2.4.2. Не пізніше доби з моменту відправлення вантажу надати Експедиторові квитанцію про приймання вантажу залізницею.

2.4.3. Вказати в накладній наступну інформацію: - вантажоодержувач: _____________; код вантажоодержувача: ___________; - станція одержання: ______________ код станції ______________________________ (або реквізити іншої станції за узгодженням з Експедитором). - адреса вантажоодержувача: _______________________________________________ - реквізити власника вантажу і його код ЕДРПОУ ________________________________. Оплату стягнути на _____________________________

3.ВІДПОВ1ДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Сторони несуть відповідальність, установлену законодавством України.

3.2.Експедитор не несе відповідальності за нездійснення відправлення, прийому і переадресування рухомого складу у випадку відсутності передоплати у відповідності п.3.5 договору.

3.3. При зміні Вантажовласником даних, зазначених у заявках (Додатка 1, 2, 3). а також у випадку повного відмовлення від відправлення вантажу. Вантажовласник оплачує виконані роботи і відшкодовує Експедиторові понесені в цьому зв'язку виграти (у тому числі штрафні санкції, виставлені Укрзалізницею).

3.4. У випадку несвоєчасного надання митної декларації, відсутності телеграми зійди на станції відправлення. Вантажовласник додатково оплачує Експедиторові використання рухомого складу і збереження вантажу за час до оформлення Експедитором відправлення (прийому ) вантажу.

3.5. Вантажовласник при навантаженні/вивантаженні ТМЦ своїми засобами додатково планує Експедиторові використання рухомого складу за час до передачі його Укрзалізниці.

3.6. Експедитор не несе відповідальності за псування вантажу, прийнятого у свою адресу без заявки Вантажовласника.

3.7. У випадку неподання з вини Укрзалізниці рухомого складу на станцію відправлення Експедитор (по письмовій згоді Вантажовласника) організує відправлення вантажу у відповідності зі ст.19 Статуту УЗ.

3.8. Експедитор не несе відповідальності за неподання рухомого складу під навантаження ТМЦ Вантажовласника без телеграми згоди на станції відправлення і згоди власника під'їзної колії.

3.9. Експедитор не несе відповідальності за збитки, що виникли у Вантажовласника в результаті невиконання їм умов даного договору і вимог законодавства України.

3.10. Вантажовласник зобов'язаний підписати акти виконаних робіт, складені Експедитором.

4. ФОРС-МАЖОР

4.1. За невиконання своїх зобов'язань за цим договором сторони звільняються від відповідальності у випадку дії форс-мажорних обставин, якими с стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, утручання з боку влади, ембарго й інші обставини, що об’ єктивно не залежать від волі сторін і роблячи неможливим виконання сторонами умов даного договору. Форс-мажор продовжує термін виконання зобов'язань за договором.

4.2. Сторона . для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за договором, повинна негайно сповістити об цьому іншу сторону і виконати свої зобов'язання після припинення дії форс-мажорних обставин.

5. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СУПЕРЕЧОК

5.1. Суперечки, що виникають між сторонами даного договору, дозволяються шляхом переговорів або в Господарському суді Харківської області .

6. ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ

6.1. Даний договір діє з дати підписання і до виконання сторонами своїх зобов'язань.

6.2. Термін дії договору до _____________ р.

6.3. Даний договір складений на 3-х сторінках з Додатками.

6.4. Зміни і доповнення даного договору виробляються за згодою сторін.

6.5. Про дострокове припинення даного договору сторони зобов'язані повідомити (лин одному в писемній формі не пізніше, ніж за два місяці до дня розірвання.

6.6. Розірвання договору не звільняє сторони від відповідальності згідно п.4 договор

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Експедитор:

__________________________

Р/р _______________________

МФО ____________________ .

Свід.№ ___________________.

Тел.______________________,

тел/факс ___________________.

E.mail: _____________________

 

Вантажовласник:

___________________________

Код _______________________

Р/р ________________________

у Філії ___________

відділення __________банку

в м. ________

МФО ________

Свід. № _____________

Тел.__________________

E.mail:_________________

Від Експедитора:                                                           Від Вантажовласника:

______________ _______                                              _____________ ______

                   М.П.                                                                              М.П.Форум Карта сайту Пошук по сайту