Договір траспортного експедирування (довільна форма)

м. _____                                                                                  «__» ________200_р.

____________________________________________________________________
         (повна назва підприємства, установи, організації чи ПІБ фізичної особи)

далі — Експедитор, в особі ______________________________________________
(посада, ПІБ)

що діє на підставі _____________________________________________________
                                                             (статуту, положення)

з однієї сторони, і ____________________________________________________________________
         (повна назва підприємства, установи, організації чи ПІБ фізичної особи)

далі — Замовник, в особі ________________________________________________
(посада, ПІБ)

що діє на підставі _____________________________________________________
                                                                      (статуту, положення)

з другої сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет договору

1.1. Експедитор від свого імені та за рахунок Замовника забезпечує здійснення перевезення вантажів Замовника автомобільним транспортом у міському, приміському й міжміському сполученні.

1.2. Експедитор в інтересах Замовника виконує пов'язані з перевезенням транспортно-експедиційні операції: розроблення маршруту перевезення; пошук Перевізника; організація забезпечення відправлення та одержання вантажу; інші операції, пов'язані з перевезенням.

2. Умови організації перевезень вантажів

2.1. Експедитор організовує перевезення вантажів на підставі письмових заявок, що подаються Замовником за формою, встановленою в Додатку № 1 до цього Договору, підписаних уповноваженим представником Замовника.

2.2. Заявка на транспортно-експедиторське обслуговування подається Замовником:

2.2.1. Не менше, ніж за 3 години до моменту подання автомашини в пункт завантаження при здійсненні внутрішніх міських і приміських перевезень.

2.2.2. Не менше, ніж за 6 годин до моменту подання автомашини в пункт навантаження при здійсненні міжміських перевезень.

2.3. Підставою для одержання вантажу до перевезення є подорожній лист, завірений печаткою Експедитора, при пред'явленні водієм або іншим представником Експедитора документа, що посвідчує його особу.

3. Обов'язки сторін

3.1. Експедитор зобов'язаний:

3.1.1. Належним чином виконати прийняту від Замовника заявку.

3.1.2. Повідомити Замовника про виявлені недоліки, що містяться у заявці, а у випадку надання неповної інформації — запитати необхідні дані.

3.1.3. Точно дотримуватися вказівок Замовника. Якщо вказівка Замовника заважає економічній і безпечній доставці вантажу, Експедитор повинен негайно звернути на це увагу Замовника. Якщо Замовник повторює свою вказівку, Експедитор виконує заявку з віднесенням усіх ризиків на Замовника.

3.1.4. Подавати під завантаження справний рухомий складу стані, придатному для перевезення даного виду вантажу і що відповідає санітарним вимогам, у строки, встановлені цим Договором.

3.1.5. Своєчасно доставити ввірений вантажу пункт призначення.

3.1.6. Передати в пункті призначення ввірений вантаж уповноваженій особі одержувача, зазначеного в супровідних документах.

3.1.7. Якщо Експедитор не в змозі повністю або частково виконати заявку Замовника з незалежних від нього причин, то Експедитор зобов'язаний негайно інформувати Замовника про неможливість виконання заявки.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Здійснювати своїми силами й засобами з дотриманням вимог безпеки руху та забезпечення збереження вантажів і рухомого складу завантаження на автомобілі на своїх складах, а також забезпечити розвантаження в пунктах призначення, не допускаючи простою автомобілів під завантаженням і вивантаженням понад установлені граничні норми.

3.2.2. До прибуття автомобіля під завантаження підготувати вантаж до перевезення (затарувати, згрупувати по вантажоодержувачах, підготувати супровідні документи, а також пропуски на право проїзду до місця завантаження та вивантаження вантажів тощо). Вантаж, пред'явлений у нетранспортабельному стані, вважається непред'явленим до перевезення.

3.2.3. Перед завантаженням перевірити придатність рухомого складу, наданого Експедитором, для перевезення даного вантажу.

3.2.4. Повідомити Експедитору всю необхідну для здійснення перевезення інформацію про вантаж і своєчасно надати в розпорядження Експедитора супровідні документи встановленої форми (ТТН), за якими проводиться приймання вантажу до перевезення, перевезення вантажу та здавання його одержувачу. У випадку ненадання замовником необхідної інформації Експедитор вправі не приступати до виконання своїх обов’язків.

3.2.5. Утримувати під'їзні шляхи в пунктах завантаження і вивантаження у справному стані, що забезпечує безперешкодний і безпечний рух і вільне маневрування рухомого складу для здійснення перевезень; мати пристрої для освітлення робочих місць і під'їзних шляхів до них при роботі у вечірній і нічний час, а також необхідні для завантаження вантажів приладдя і допоміжні матеріали.

3.2.6. Забезпечувати своєчасне й належне оформлення у встановленому порядку дорожніх листів і супровідних документів, відмічати фактичний час прибуття і вибуття автомобілів із пунктів завантаження і вивантаження, пройдений кілометраж (за показаннями спідометра а/м).

3.2.7. Надавати в пунктах завантаження і вивантаження водіям та іншим представникам Експедитора телефонний зв'язок для службового користування.

3.2.8. При поданні Експедитору заявки зазначити особливі властивості вантажу, внаслідок яких може бути заподіяна шкода іншим вантажам, людям або навколишньому середовищу.

3.2.9. Видати Експедитору довіреність, якщо вона необхідна для виконання його зобов'язань за цим Договором.

4. Додаткові умови

4.1. Заявки приймаються на час не менше 3 годин. У тому випадку, коли час виконання заявки займає менше часу, Замовник оплачує Експедитору рахунок за 3 години роботи.

4.2. Типи й кількість автомобілів, необхідних для здійснення перевезення вантажів, залежно від їх виду, обсягу та характеру перевезень, визначається Експедитором на стадії подання-прийняття заявки на перевезення вантажу.

4.3. Експедитор вправі відмовитися від прийняття до виконання заявки, що надійшла після обумовленого цим Договором строку, повідомивши про це Замовника в момент подання заявки. У випадку прийняття такої заявки до виконання Експедитор вправі підвищити тариф за транспортно-експедиторське обслуговування на ___ %.

4.4. У випадку запізнення замовленого автомобіля в пункт завантаження (відправлення) більш ніж на З0 хвилин (без повідомлення про це Замовника), перша година роботи Замовником не оплачується.

4.5. У випадку незатребування Замовником своєчасно поданого автомобіля із Замовника справляється плата за З години роботи.

4.6. При перевантаженні автомобіля Експедитор залишає за собою право відмовитися від виконання даного замовлення. У випадку прийняття даної заявки до виконання Експедитор вправі збільшити тариф за транспортно-експедиторське обслуговування на %, При цьому Замовник оплачує додаткові витрати, пов'язані з перевантаженням автомобіля (додаткова амортизація, штрафи, що накладаються постами вагового контролю тощо). Пере вантаженням автомобіля вважається перевищення встановленого тоннажу більш ніж на одну тонну.

4.7. При перевезенні вантажу а обидва кінці маршруту вартість перевезення збільшується на____ %.

4.8. Затрати на оплату штрафів та інших санкцій за порушення, допущені при перевезенні вантажу, несе винна сторона.

4.9. Експедитор вправі залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

5. Порядок розрахунків

5.1. Розмір тарифів, що включають у себе провізну плату й винагороду, що належить Експедитору, а також розмір зборів за виконання Експедитором пов'язаних із організацією та здійсненням перевезення операцій і послуг, визначаються за взаємною згодою сторін і фіксуються в "Угоді про тарифи і порядок нарахування оплати за транспортно-експедиторське обслуговування" (далі — Угода), наведеній у Додатку № 2 до цього Договору. Розмір тарифів визначається на підставі діючих ринкових розцінок і тарифів на аналогічні послуги та може змінюватися в більшу або меншу сторону відповідно до зміни кон"юнктури ринку транспортно-експедиторських послуг і цін на ПММ. У випадку зміни тарифів Сторони укладають нову Угоду, Експедитор повинен повідомити Замовника про необхідність укладення нової Угоди не пізніше ніж за 3 дні до набрання чинності новими тарифами на транспортно-експедиторські послуги. Угода укладається на невизначений строк, але в будь-якому випадку строки дії обмежується строком дії цього Договору. При укладенні сторонами нової Угоди всі попередні Угоди втрачають чинність з моменту підписання Ті сторонами цього Договору. Тарифи, зазначені в Угоді, вказуються з урахуванням ПДВ 20%.

5.2. Належні Експедитору суми за транспортні та експедиторські послуги можуть оплачуватися Замовником при поданні заявки (передоплата).

5.3. Остаточний розрахунок за платежами за транспортно-експедиторські послуги проводиться Замовником на підставі рахунка-фактури Експедитора й Акта про виконання транспортно-експедиторських послуг (Додаток № ___ до цього Договору). Підставою для виставляння рахунка-фактури та Акта за надані транспортно-експедиторські послуги слугують дані подорожніх листів, завірені Замовником, а також відмітки Замовника в супровідних документах.

5.4. Рахунок-фактура повинен бути оплачений Замовником протягом 2 банківських днів з моменту одержання його Замовником. За затримку оплати Експедитор вправі нарахувати неустойку в розмірі ________% від суми заборгованості.

5.5. Додаткові платежі, необхідність у яких об'єктивно може виникнути при виконанні цього Договору, підлягають відшкодуванню Замовником окремо, за наявності відповідних документів, які підтверджують, що ці платежі були здійснені з метою якнайшвидшого виконання умов цього Договору.

5.6. Експедитор ___________ статус платника податку на прибуток підприємств на (має, немає) загальних умовах.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору винна сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. При залученні Експедитором третіх осіб до виконання своїх зобов'язань, Експедитор несе відповідальність перед замовником за їх дії як за свої власні.

6.3. Замовник несе відповідальність за простій транспортних засобів під завантаженням чи вивантаженням або в очікуванні завантаження/вивантаження, викликаний неправомірними діями або бездіяльністю Замовника, у вигляді штрафу в розмірі _________за кожну годину простою. Якщо простій триває менше години, але більше 30 хвилин, Замовник оплачує його як повну годину.

6.4. Замовник відповідає за передачу Експедитору неправильної та несвоєчасної інформації щодо властивостей вантажу і правил його перевезення, а також за можливі наслідки неправильних або неповних даних за заявкою, поданою Експедитору.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.

7.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, злочинні дії третіх осіб, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади.

7.3. Факт виникнення і припинення форс-мажорних обставин підтверджується відповідним документом, виданим уповноваженим органом.

7.4. Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини як причину неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором, звільняється від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини, на які посилається Сторона, виникли після укладення цього Договору, їх виникнення в момент укладення Договору було малоймовірним, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі цієї Сторони, і ця Сторона вжила всіх необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.

8. Умови конфіденційності

8.1. Уся інформація, що стосується укладення і виконання цього Договору є конфіденційною. Не вважається конфіденційною інформація, яку Сторони повинні офіційно оприлюднити згідно з чинним законодавством.

8.2.Протягом строку дїї цього Договору, а також протягом років після його припинення, сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, так само, як і не повинні несумлінно використову-вати таку інформацію, для того щоб самим конкурувати один з одним.

9. Порядок розгляду суперечок

9.1.Усі розбіжності та спори, що можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, будуть, за можливості, вирішуватися шляхом переговорів.

9.2. У випадку, якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди щодо виниклих розбіжностей, а також у випадку, якщо одна зі Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір передається на розгляд Господарського суду в порядку, встановленому законодавством України.

10. Термін дії договору

10.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами й діє до "__"____________ 200_ р.

10.2. Договір може бути пролонгований за згодою Сторін.

11. Підстави дострокового розірвання договору

11.1. Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою Сторін.

11.2. У випадку грубого порушення або систематичного невиконання умов цього Договору однією зі Сторін інша Сторона має право достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши винну Сторону не менше ніж за 30 днів до розірвання Договору.

12. Зміна умов договору

12.1. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін.

12.2. Зміна умов цього Договору оформляється окремим письмовим документом, що є невід’ємною частиною цього Договору, або викладенням цього Договору в новій редакції.

12.3. Документ, що вносить зміни в умови цього Договору, підписується уповноваженими представниками Сторін. Усі доповнення і зміни, внесені в цей Договір в односторонньому порядку, не мають юридичної сили.

13. Інші умови

13.1. Цей Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

13.2. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

13.3. Додатки до цього Договору становлять його невід'ємну частину. Юридичні адреси сторін:

Експедитор                                                           Замовник

___________________________                        ________________________

___________________________                        ________________________

___________________________                        ________________________

                      М.П.                                                                       М.П.Форум Карта сайту Пошук по сайту