Договір про участь у витратах в утриманні будинку та прибудинкової території

________________________________________________________________

(назва власника приватизованого житла)

що далі називається Власник будинку, в особі (посада, прізвище, ім'я, по батькові) та власник квартири (прізвище, ім'я, по батькові) що далі називається Співвласник, уклали цей договір про наведене нижче: 1. Предмет договору Власник будинку забезпечує обслуговування та ремонт житлового будинку за адресою: загальною площею кв.м, а також утримання прибудинкової території, а Співвласник бере участь у витратах на виконання названих робіт. Співвласнику належить квартира № загальною площею кв.м, відновна вартість грн. У квартирі Співвласника мешкає осіб. Зазначена квартира зареєстрована за гр. _________________________________________________________________
                                             (прізвище, ім'я, по батькові)

Як приватна власність у за реєстром № від « » 200_р. на підставі____________________________________________________

2. Обов'язки сторін

2.1. Власник будинку зобов»язується забезпечити:

2.1.1. Виконання всього комплексу робот щодо утримання будинку, прибудинкової території та створенню необхідних умов мешкання в будинку, у тому числі й Співвлас нику та особам, які мешкають з ним, згідно з вимогами Правил користування приміщен нями житлових будинків і прибудинковими територіями.

2.1.2. Надання Співвласнику комунальних та інших послуг за чинними розцінками й тарифами, у тому числі щодо обслуговування технічного обладнання квартири та прове дення особистого рахунку.

2.1.3. Доведення до відома Співвласника змін витрат на утримання будинку й тарифів на послуги.

2.1.4. Видачу необхідних довідок про місце мешкання членів сім»ї Співвласника.

2.2. Співвласник зобов»язується:

2.2.1. Дотримуватися вимог Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями.

2.2.2. Своєчасно інформувати Власника будинку або підприємство, що обслуговує бу динок, про виявлені несправності елементів квартири, будинку.

2.2.3. Не пізніше останнього дня поточного місяця вносити плату на рахунок Власника будинку або підприємства, що обслуговує будинок, за санітарне обслуговування прибу динкової території та допоміжних приміщень будинку, технічне обслуговування будинку відповідно до загальної площі квартири, на ремонт згідно з відновною вартістю квартири, а також на комунальні та інші послуги. Уразі несвоєчасного внесення платні, сплачувати пеню з розрахунку 1% від несплаченої суми за кожний день прострочення, але не більше 100% від суми заборгованості.

2.2.4. Дозволяти вдень, а при аваріях і вночі ввійти до квартири представникам підприємств, що обслуговують житло, для проведення огляду конструкцій та технічного обладнання квартири й усунення несправностей.

3. Права сторін

3.1. Власник будинку мас право:

3.1.1. Стягнути в установленому порядку всі збитки від пошкодження елементів будинку, які сталися з вини Співвласника або осіб, що з ним мешкають.

3.1.2. Стягнути в установленому порядку прострочену заборгованість по платежах, що наведені в п. 2.2.3. 3.2. Співвласник має право:

3.2.1. Вимагати при необхідності від Власника будинку позапланового огляду для ви явлення стану конструкцій і технічного обладнання квартири та житлового будинку.

3.2.2. При незабезпеченні виконання вимог пункту

2.1.1 і невжитті необхідних заходів до підприємств, що обслуговують будинок, припинити внесення платежів за обслугову вання та ремонт будинку до усунення виявлених недоліків.

3.2.3. При перебоях у наданні комунальних послуг (подачі води, тепла, електроенергії) терміном більше як на добу, що підтверджується відповідними документами (актом, за писом у журналі заявок тощо), зменшити місячну плату за такий вид послуг на 10%, а при неодноразовому допущенні таких фактів протягом місяця - на 50%. (Встановлюється за згодою сторін).

3.2.4. Провести ремонт квартири* якщо він викликаний аварією або несправністю еле ментів будинку, які виникли не з вини Співвласника. Після письмового повідомлення про це Власника будинку стягнути з нього вартість ремонту або зарахувати її при здійсненні наступних платежів.

3.2.5. Стягнути з Власника будинку збитки, понесені внаслідок неналежного виконан ня договірних зобов»язань, що вказані в пунктах 2.1.1, 2.1.2.

4. Усі суперечки, що виникають з приводу цього договору, вирішуються в установленому порядку.

5. Інші умови

5.1. Цей договір складено на термін з « » 200 р. до « » 200 p., оформлений у двох примірниках, один з яких зберігається у Власника будинку, інший — у Співвласника.

5.2. Невід'ємною частиною договору є розрахунок щомісячних платежів за обслуговування та ремонт будинку, комунальні та інші послуги.

Власник будинку                                                      Співвласник

_______________________                                ______________________________
                                                                               (адреса, прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________
  (розрахунковий рахунок)

_______________________
                  (підпис)

                    М. П.Форум Карта сайту Пошук по сайту