Типовий договір найму житла в будинках державного і комунального житлового фонду

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 1998 р. № 939

 ________________________                                                   «__» __________20__р.

                    (населений пункт)

______________________________________________________________________

     (найменування підприємства (організації) з обслуговування житлового фонду)

в особі керівника, що діє напідставі (далі — Наймодавець) з однієї сторони і громадянин (далі — Наймач), з другої сторони, на підставі_____________________________________________________________

(назва документа на право поселення)

уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору та зобов'язання сторін

1.1. Наймодавець надає Наймачу і членам його сім'ї___________________________________________________________________

(прізвища, ім'я та по батькові членів сім'ї)

у безстрокове користування _______________________________________________
житло:_________________________________________________________________

(одноквартирний будинок, квартиручастину будинку чи квартири)

за адресою_______________________________________________________. Житлове приміщення_____________________________________________________

(ізольована квартира, кімната (и) у комунальній квартирі,
одноквартирний житловий будинок)
загальною площею____ кв. м, що складається з:

кімнат житловою площею_______ кв. м, у тому числі:

кімната кв. м кімната_____ кв. м
кімната кв. м кімната_____ кв. м
кухні площею_____ кв. м,
обладнаної (загальної, окремої_____________________________________________
 (перелічити обладнання, вказавши його стан — технічно не справне, потребує ремонту, заміни)
ванної кімнати площею_____ кв. м,
обладнаної (загальної, окремої)_____________________________________________
(перелічити обладнання, вказавши його стан — технічно не справне, потребує ремонту, заміни)
санітарного вузла площею____ кв. м,
обладнаного____________________________________________________________
(перелічити обладнання, вказавши його стан)
коридору площею_____ кв. м,
антресоллю площею_____ кв. м,
вбудованої шафи______ площею кв. м,
комори площею_____ кв. м,
лоджії площею_____ кв. м,
балкона площею_____ кв. м.
Житлове приміщення обладнане:_____________________________

______________________________________________________________________
(водопроводом, гарячим водопостачанням, опаленням (пічним, місцевим, центральним), каналізацією, сміттєпроводом, газопостачанням, електроенергією)
У квартирі є ____________________________________________________________

1.2. Наймодавєць зобов'язується:

1.2.1. Здійснювати обслуговування будинку, забезпечувати роботу технічного облад нання відповідно до вимог законодавства.

1.2.2. Забезпечувати надання комунальних послуг.

1.2.3. На час проведення капітального ремонту або реконструкції будинку з відселен- ням осіб, що проживають у ньому, надати Наймачу і членам його сім'ї інше житло, не розриваючи при цьому договору найму житла, що ремонтується або реконструюється. Компенсувати Наймачеві витрати, пов'язані з перевезенням. У період проживання Наймача в іншому житловому приміщенні він здійснює квартплату лише за приміщення, надане йому на час ремонту.

1.2.4. Своєчасно проводити-підготовку житлового будинку і його технічного облад нання до експлуатації в осінньо-зимовий період.

1.2.5. Доводити Наймачу встановлені тарифи на житлово-комунальні послуги та роз міри щомісячних платежів за них.

1.3. Наймач зобов'язується:

1.3.1. Використовувати житло за призначенням.

1.3.2. Дотримуватися Правил користування приміщеннями житлових будинків з при- будинковими територіями, своєчасно вживати заходів до усунення виявлених у квартирі несправностей. Не допускати самовільного перепланування квартир, руйнування конст рукцій будинку, заміни та перестановки технічного обладнання в квартирі. Забезпечувати цілісність пломб приладів обліку води, тепла та газу, не допускати самовільного втручання в роботу цих приладів.

1.3.3. У встановлені терміни сплачувати квартирну плату і плату за комунальні послу ги, економно використовувати воду, газ, електричну і теплову енергію.

1.3.4. Дотримуватися правил пожежної та газової безпеки.

1.3.5. Допускати у квартиру та інші займані Наймачем приміщення для огляду еле ментів житлового будинку та його обладнання, перевірки показань засобів обліку в ден ний час, а у разі аварій і в нічний час, працівників підприємств з обслуговування житло вого фонду за наявності у них відповідних посвідчень.

1.3.6. При виїзді разом з членами сім'ї з житла звільнити і здати його Наймодавцю в належному технічному і санітарному стані.

1.3.7. Відшкодовувати збитки, завдані житловому приміщенню або майну інших меш канців будинку ним або членами його сім'ї.

2. Права сторін

2.1. Наймодавєць має право:

2.1.1. Вимагати від Наймача дотримання Правил користування приміщеннями жит лових будинків і прибудинковими територіями та своєчасного внесення ним плати за жит лово-комунальні послуги.

2.1.2. У разі відмови Наймача від переселення в інше житлове приміщення на період капітального ремонту або реконструкції будинку вимагати переселення його в судовому порядку.

2.1.3. Вживати всіх необхідних заходів для відселення Наймача та членів його сім'ї, якщо будинок (житлове приміщення) загрожує обвалом.

2.1.4. Вимагати в судовому порядку виселення Наймача, членів його сім'ї або інших осіб, які проживають разом з ним, без надання іншого житла, якщо вони систематично псують чи руйнують приміщення або використовують його не за призначенням, або ство рюють неможливі умови для спільного проживання з ними інших мешканців будинку.

2.1.5. На вхід до займаного житла для огляду елементів житлового будинку та його обладнання і перевірки показань приладів обліку води, тепла та газу.

2.1.6. Під час аварійних ситуацій проникати у житлові приміщення (квартири) у разі відсутності Наймача або членів його сім'ї у порядку, встановленому законодавством.

2.2. Наймач має право:

2.2.1. Вселяти відповідно до законодавства в займане ним житло інших осіб.

2.2.2. Проводити в установленому порядку обмін займаного житла на інше.

2.2.3. Здавати в піднайом за згодою членів сім'ї, що проживають разом з ним, житлове приміщення відповідно до законодавства.

2.2.4. Бронювати в установлених законодавством випадках житло з отриманням охоронного свідоцтва.

2.2.5. На збереження житлового приміщення у разі тимчасової відсутності його та членів його сім'ї на підставах і в межах строків, передбачених законодавством.

2.2.6. Вимагати від Наймодавця згідно із законодавством виконання покладених на нього обов'язків. У разі невиконання Наймодавцем обов'язків щодо ремонту наданого в найом житла у випадках, викликаних нагальною потребою, провести ремонт і стягнути з Наймодавця вартість ремонту або зарахувати її в рахунок наступних платежів.

2.2.7. За наявності відповідних умов у членів сім'ї Наймача вимагати розподілу особи стого рахунку і переукладення договору найму з членами сім'ї Наймача.

2.2.8. Приватизувати займане житло відповідно до законодавства.

3. Відповідальність сторін

3.1. Наймодавець відшкодовує Наймачу матеріальні збитки, завдані невиконанням обов'язків, передбачених у пунктах 1.2.1 — 1.2.5 цього Договору, згідно із законодав ством.

3.2. Наймодавець, Наймач та члени його сім'ї за порушення умов цього Договору несуть відповідальність згідно із законодавством.

4. Заключні умови

4.1. Цей Договір може бути розірвано з ініціативи будь-якої сторони за наявності умов і в порядку, передбачених законодавством.

4.2. Спори, що виникають між сторонами під час виконання цього Договору, вирішу ються в установленому законом порядку.

4.3. Цей Договір складено в двох примірниках, один з яких зберігається у Наймодав ця, а другий — у Наймача.

Наймодавець:                                                            Наймач:

З Правилами користування приміщеннями
житлових будинків і прибудинковими
територіями ознайомлений.

Наймач: підпис____________


Форум Карта сайту Пошук по сайту