Договір надання ремонтних послуг

№______

м. _________                                                           «___ »_________ 20__ року

«ЗАМОВНИК», , з одного боку и «ВИКОНАВЕЦЬ»,_____________, діючий на підставі свідоцтва про реєстрацію №_____________., з іншого боку, надалі іменовані «Сторонами», уклали даний договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе обов'язки виконати ремонтні роботи по заміні комплектуючих і чистці _________ за адресою:

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ:

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується:

2.1.1. З моменту підписання даного Договору виконати профілактичні роботи по ремонту __________________________

2.1.2. Видати Замовнику талон, підтверджуючий виконання роботи.

2.2. ЗАМОВНИК зобов'язується:

2.2.1. Сплатити Виконавцю винагороду, за виконану роботу, згідно _________________

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ:

3.1. Суперечки і розбіжності, виникаючі у зв'язку з виконанням даного Договору, розв'язуються шляхом погодження Сторін або в судовому порядку.

3.2. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до виконання Сторонами своїх обов'язків.

4. ОСОБЛИВІ УМОВИ:

4.1. Виконання сантехнічних і електромонтажних робіт, установку водонагрівача, повинен проводити кваліфікований майстер в строгій відповідності до «Правил технічної експлуатації технічних приборів», «Правил техніки безпеки при експлуатації електричних установ».

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

    ЗАМОВНИК:                                                     ВИКОНАВЕЦЬ:
_________________________                        Код -
_________________________                        м.________
_________________________                        р/с №______________________
_________________________                        в__________ обласному філіалі
_________________________                        м. ______
_________________________                        МФО___________________
               
                М. П.                                                                        М.П.Форум Карта сайту Пошук по сайту