Договір про спільну діяльність

(варіант №1)

№______

м. _________                                                           «___ »_________ 200_ року

_____________________________________________________, в особі директора
                                                                (юридична особа )

діючого на підставі _______________________________________ , далі по тексту

Сторона 1, з одного боку та_____________________________, в особі директора
                                                                                      (юридична особа )
_______________________________, діючого па підставі Статуту, далі по тексту Сторона 2 , з іншого боку уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Сторони на підставі міжнародного права законодавства своїх країн і відповідних державних ліцензій даного Договору здійснюють організаційну та комерційну діяльність з метою укріплення дружніх відносин між двома країнами; сприяння відповідним Державним установам в питаннях боротьби зі злочинністю.

1.2. Сторони є не державними організаціями та не переслідують політичної мети.

1.3. Останні виключно на основі спільного виробництва, ділового партнерства, поваги та захисту спільних інтересів в межах діючого законодавства.

2. Особливості співпраці

2.1. Сторони визнають, що їх відповідний науково-виробничий і фінансовий потенціали дають їм певну підставу встановити двосторонні, довгострокові і взаємовигідні спільні відносини.

Сторони сумісно в інтересах одна одної здійснюють (можуть здійснювати):

2.1.1. Репрезентацію одна одної.

2.1.2. Делегування одна одній права представляти свої комерційні інтереси, вести переговори від імені іншої сторони, але виключно в рамках цього договору на підставі відповідних особистих попередніх домовленостей.

2.1.3. Проводити спільні зустрічі для узгодження та обговорення питань Сумісної діяльності, в тому числі стосовно відповідних науково-технічних технологій.

2.1.4. Обмін наявної інформації з аспектів взаємних інтересів, інформація, яка надається повинна бути виключно відкритою, мати не секретний характер. Не містити елементи з обмеженим доступом, в тому числи конфіденційні зведення.

2.1.5. Взаємодопомогу організації спільних виставок, конференцій, семінарів та інше, з наданням необхідних зразків продукції з обов'язковим урахування Закону України «Про Державну таємницю».

2.1.6. Проводити маркетингову діяльність.

2.1.7. Проводити пошук ділових партнерів та покупців на продукцію, що надається кожною із сторін на ринок збуту з попереднім вивченням останньої.

2.1.8. Здійснювати ексклюзивні діллерські послуги, в тому числі реклама та продаж продукції, що виробляється кожною із сторін, з попередньою її сертифікацію. Продукція кожної із сторін рекламується на підставі максимально можливих матеріалів, в тому числі каталогів, проспектів, фото-відео, технічної документації та саме продукції (її зразків).

2.1.9. Проводити взаємовідносини в інших питаннях, що не вступають в протиріччя чинному законодавству та мають сенс на обох сторін. І

2.2. Кожна із сторін має право відмовитись від економічно не вигідних пропозицій або відповідна сторона не має можливості виконати дане доручення належним чином. Відмова мотивується (залежно від форми пропозиції) усно або письмово.

2.2.1. Кожна із двох сторін всіляко сприяє виконанню законодавства стосовно захисту інтелектуальної власності. Взаємовідносини обох сторін базуються на підставі всебічного додержання законодавства про інтелектуальну власність, авторське право.

2.3.Сторони рахують положення цього Договору, все що пов'язано з його виконанням є цілком конфіденціальною інформацією, яка розголошенню не підлягає.

2.4. Сторони не використовують ділові зв'язки під час співробітництва від другою сторони, якщо це економічно не корисно останній.

2.5. Зведення яке стосується кожної із сторін третій стороні, виключно з письмової згоди на то відповідної сторони.

3. Права сторін

3.1. Сторони мають право вимагати одна від одної неухильне виконання вимог цього Договору.

3.2. Сторони користуються незалежністю щодо власної діяльності.

4. Відповідальність сторін

4.1. У випадку не виконання або неналежного виконання зобов'язань по цьому Договору сторони несуть відповідальність одна перед другою відповідно до діючого законодавства. '

4.2. Кожна із сторін не несе відповідальності по гарантійним зобов'язанням іншої сторони на продукцію, що реалізується останньою.

5. Юридичні адреси сторін

            Сторона 1                                                                         Сторона 2

    ____________________                                                ______________________

    ____________________                                                ______________________

    ____________________                                                ______________________

    ____________________                                                ______________________

                     М.П.                                                                                М.П.Форум Карта сайту Пошук по сайту