"Управлінське документування" (ч. 1)

"Організація загального діловодства"

Палеха Ю. І., Київ-2003, вид. "ЄУФІМБ"

У посібнику комплексно висвітлено питання управлінського документування з урахуванням нових тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат розвитку і самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв вищої потреби об'єкта управління у певному рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології.

Зібраний матеріал включає як безпосередньо оформлення документів, так і висвітлення діловодного технологічного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена систематизації документації.

Розрахований на фахівців, керівників організацій, працівників канцелярій, викладачів і слухачів системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та всіх, хто прагне до високої культури документування.

Зміст

Передмова

Розділ 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДІЛОВОДСТВА

1.1. Виникнення справочінства

Історія розвитку писемності

Писемність в Україні

Складання документів за часів Київської Русі

1.2. Актове діловодство

Діяльність судів

Ведення актових книг

1.3. Діловодство в Запорозькіїй Січі

Виникнення Запорозької Січі

Ведення справ на Січі

1.4. Наказове діловодство

Діяльність наказів

Процес створення документів

Документування в Україні

1.5. Колезьке діловодство

Робота з документами в колегіях

Діяльність Малоросійської колегії

1.6. Виконавче діловодство

Проходження документів у міністерствах

Уніфікація документів

1.7. Радянське діловодство

Становлення сучасного документознавства

Систематизація ділової документації

Документотворення в Українській РСР

1.8. Сучасне діловодство в Україні

Відродження національного ділового стилю

Розвиток вітчизняної культури документування

Контрольні запитання

Розділ 2. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

2.1. Призначення та класифікація документів

Визначення поняття «документ» Функції документа

Вимоги до створення документів

Класифікація документів

2.2. Організація діловодства в установах

Основні поняття діловодства

Принципи та правила документування

2.3. Управління службою діловодства

Організаційна побудова служб діловодства

Завдання служб діловодства

Вимоги до керівника служб діловодства, його права

2.4. Вимоги до оформлення документів

Правила оформлення документів

Принципи визначення формату

Розміщення заголовка

Оформлення і нумерація сторінок

Членування та нумерація частин тексту

Правила оформлення заголовків та підзаголовків

Прийоми виділення окремих частин тексту

Оформлення приміток, додатків і підстав до тексту

Виготовлення копій

2.5. Вимоги до друкування документів

Вимоги до розміщення реквізитів

Розмноження документів

Контрольні запитання

Розділ 3. ОФОРМЛЕННЯ РЕКВІЗИТІВ НА ДОКУМЕНТАХ

Формуляр-зразок

3.1. Складання заголовка документа

Загальні вимоги до заголовка

3.2. Датування та індексація документів

Дата документа

Індексація документа

3.3. Адресування та оформлення тексту документа

Адресування документа

Текст документа

Заголовок до тексту

3.4. Погодження та засвідчення документів

Внутрішнє та зовнішнє погодження документа

Підписання та затвердження документа

Проставлення печатки

3.5. Проставлення позначок на документах

Позначка про надходження документа

Позначка про взяття документа на контроль

Резолюція на документі

Позначки про виконання документа, перенесення даних та про виконавця

Позначки про завірення копій та наявність додатків

3.6. Особливості використання реквізитів у міжнародному листуванні

Заголовок ділового листа

Вказівка на посилання

Дата та адресат

Вступне звернення та посилання на зміст листа

Основний текст листа

Заключна фраза ввічливості та підпис

Контрольні запитання

Перелік додатків до розділу

Розділ 4. СТИЛІСТИКА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

4.1. Загальні положення щодо написання тексту

Особливості офіційно-ділового стилю документів

Текст як головний елемент документа

Основні елементи тексту документа

Правила підготовки тексту документа

4.2. Класифікація документів за способом викладу матеріалу

Документи з низьким рівнем стандартизації

Документи з високим рівнем стандартизації

4.3. Граматична форма ділових документів

Вживання іменників

Вживання прикметників

Складні випадки керування

Прийменник «по» в діловому мовленні

Абревіатура та графічні скорочення

4.4. Синтаксичні конструкції ділових документів, їх особливості

Вживання ланцюгових зв'язків

Специфіка синтаксису

4.5. Застосування мовних засобів

Термін у діловому мовленні

Вимоги до вживання термінів

Використання професіоналізмів

Причини впровадження суржику

4.6. Синоніми та пароніми в діловому мовленні

Синонімічний вибір слова

Приклади вживання окремих слів

Приклади застосування паронімів

4.7. Особливості складання листів

Визначення мети листа

Складання плану листа

Стиль і тон ділового листа

Типи речень ділового листа

Контрольні запитання

Розділ 5. СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ

5.1. Розробка нормативно-правових документів

Нормативпо-правовий акт

Закони і підзаконні нормативно-правові акти

Постанови

5.2. Підготовка розпорядчих документів

Особливості складання розпорядчих документів

Накази

Вказівки

Ухвали

Розпорядження

Рішення

5.3. Складання організаційних документів

Положення

Статути

Інструкція

Правила

5.4. Оформлення документів колегіальних органів

Протоколи

Стенограми

Повідомлення

5.5. Призначення довідково-інформаційних документів

Анкета

Анотація

Відгук

Висновок

Графік відпусток

Довідка

Доповідь

Замітка

Записка

Запрошення

Заява

Звіт

Зведення

Наукова (курсова) робота

Оголошення

Огляд

План роботи

Подання

Прес-реліз

Пропозиція

Рецензія

Реферат

Скарга

Список

Службовий лист

Телеграма

Телефонограма

Факсограма

5.6. Застосування таблиць

Таблиця як документ

Числові значення в таблицях

Контрольні запитання

Перелік додатків до розділу

Розділ 6. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. Укладання договорів

Поняття про договір

Правова основа договору

Види договорів

Договір поставки

Договір підряду

Договір про майнову відповідальність

Договори оренди, лізингу, суборенди, застави майна, купівлі-продажу

Трудові угоди

6.2. Підготовка протоколів розбіжностей та складання комерційних актів

Підготовка протоколів розбіжностей

Складання комерційних актів

6.3. Подання претензій та оформлення позовних заяв

Подання претензія

Оформлення позовних заяв

6.4. Укладання комерційних угод

Складання запитів

Пропозиції.

Відповіді на пропозицію

Укладання контрактів

6.5. Документи про створення спільних підприємств

Протоколи намірів, договори, статути спільних підприємств

Контрольні запитання

Перелік додатків до розділу

Розділ 7. ДОКУМЕНТУВАННЯ ОБЛІКОВО- ФІІІАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

7.1. Відкриття рахунків у банку

Порядок відкриття рахунків

Перелік необхідних документів

7.2. Складання авансових звітів та актів

Авансовий звіт

Складання актів

7.3. Написання доручень, довіреностей і розписок

Доручення

Довіреності

Заяви-зобов'язання

Розписки

7.4. Заповнення відомостей і накладних

Відомість

Накладна

Квитанція

7.5. Облік і оформлення відряджень

Організація обліку відряджень

Порядок оформлення документів про відрядження

Контрольні запитання

Перелік додатків до розділу

ЛітератураФорум Карта сайту Пошук по сайту