Дванадцятий випуск документознавців-інформаційних аналітиків в Європейському університеті

Відповідно до наказу ректора Європейського університету професора Івана Івановича Тимошенко № 83 від 12 вересня 2012 року на кафедрі документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності з 4 по 12 лютого 2013 року працювала Державна екзаменаційна комісія зі спеціальності 6.020105, 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на чолі з проф. Ларисою Михайлівною Зеленською.

До захисту дипломних робот та складання державних іспитів зі спеціальності 7.02010501 “Документознавство та інформаційна діяльність” було допущено 12 осіб; до складання державних іспитів з напряму підготовки 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність» допущено 43 особи.

Слід відзначити, що ректоратом, деканатом, заочним відділенням і випускаючою кафедрою документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності (завідувач кафедри – Палеха Юрій Іванович) зокрема, були створені необхідні умови для успішної роботи Державної екзаменаційної комісії, підготовки і складання екзаменів, захисту дипломних робіт. Зазначене позитивно вплинуло на якість складання випускниками державних іспитів та захисту дипломних робіт, які мали на меті не тільки нагадати лекційний матеріал, але й ставили завдання, щодо прочитаних дисциплін, навчали обміркувати новітні досягнення інформаційного менеджменту та відповідних документознавчих методик, перспективи їх впровадження в період інноваційно-структурних перетворень економіки України.

Зокрема, вони продемонстрували володі-ння сучасними методами проведення інфо-рмаційної діяльності, знання основних при-йомів та методів документування, вміння використовувати сучасні технології роботи з ЕД, знайомство з методичною та науково-популярною літературою та досвідом.

Суттєвим позитивним питанням стало проведення іспиту в два етапи:

  1. тестування за допомогою ПЕОМ;
  2. розв’язання трьох завдань (стереотипного, діагностичного та евристичного), що підвищує об’єктивність оцінювання компетенції студентів.

Аналіз відповідей студентів за тестами та завданнями білетів засвідчив про їх достатню підготовленість до роботи в умовах невизначеності та ризикованості впровадження інформаційних технологій та системи електронного документообігу на підприємствах.

Всі дипломні роботи за змістом мали практичну спрямованість і засвідчили не тільки про ґрунтовну теоретичну підготовку, але й вміння студентів вирішувати конкретні економічні проблеми та завдання, що мали місце на підприємствах, у банківських та державних установах, проводити глибокий економічний аналіз діяльності підприємств та установ. Випускники показали вміння ефективно використовувати комп’ютерну техніку і відповідні програмні засоби, вміння забезпечувати їх працездатність на належному рівні і довели, що набуті знання на кафедрі документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Європейського університету здатні застосувати на практиці.

Тематика дипломних відповідає спеціальності робіт і є актуальною. Вона відображає потреби країни в досконалому документаційному забезпеченні управлінні та керуванні документацією. Об’єктами дослідження виступили конкретні підприємства та установи, зокрема: ПАТ АК «Київводоканал», Київський міжнародний контрактовий ярмарок, ТОВ «Спецтранссервіс», ТОВ «Святошинжитлосвіт», сервісний центр обслуговування абонентів “Life”, Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування НАУ та інші. Висновки та рекомендації, розроблені в дипломних роботах, як підкреслив він у своєму виступі можуть бути використані в практичній діяльності організацій. Під час захисту випускники переконливо обґрунтовували актуальність теми, а також свої висновки та пропозиції. Як кращі комісія виділила роботи:

  • Галаган Анни Миколаївни на тему: «Документаційне забезпечення проведення ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів;
  • Долиної Юлії Дмитрівни на тему «Організація документаційного забезпечення виставкового бізнесу (на прикладі ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок»)»;
  • Яценко Оксани Миколаївни на тему «Вдосконалення інформаційного забезпечення сучасного підприємства (на прикладі діяльності сервісного центру обслуговування абонентів “Life”)».

Комісія відмітила, що теоретичні знання і практичні навички випускників відповідають кваліфікаційним характеристикам та освітньо-професійним програмам вказаних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Більшість студентів на висо-кому рівні оволоділи знаннями про розвиток документознавчої науки, механізми функціонування інфор-маційних ресурсів в Україні, метода-ми збору та обробки різного роду ін.-формації у відповідності зі спеціаль-ністю та історією розвитку різному-нітних концепцій роботи.

У цілому, кваліфікаційна комісія відмітила достатньо високий рівень підготовки студентів та проведену колективом кафедри значну роботу для підвищення професійної спрямованості у навчанні студентів.

Ю. ПалехаФорум Карта сайту Пошук по сайту